مدرسه راهنمایی دخترانه توحید منطقه 4

نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوالات جغرافیا 1388

سئوالات ترم اول      درس جغرافیا      پایه ی اول      مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه         89 ـ 88

* نقطه چین ها را پر کنید .   

1 ـ ایران از کشورها ی پر جمعیت .....................آسیاست .

2 ـ ارتفاع نقاط مختلف زمین همواره نسبت به سطح ....................... و ....................... اندازه گیری می شوند .

3 ـ دریای سرخ و مدیترانه بوسیله ی .......................... به یکدیگر مربوط می شوند .

4 ـ به هوای گرمی که رطوبت آن زیاد باشد ........................... می گویند .

* صحیح یا غلط بزنید ( بدون قلم خوردگی )

1 ـ رود هلیل رود به تالاب گاو خونی می ریزد .   ص              غ

2 ـ قشم کوچکترین جزیره در خلیج فارس است .  ص             غ

3 ـ در ناحیه ی بیابانی ، بعضی از حیوانات پر طاقت بهتر می توانند شرایط نا مساعد را تحمل کنند .    ص             غ

4 ـ یکی از مهم ترین مشکلات کشاورزی در ناحیه ی بیابانی کمبود آب است .       ص          غ

* به سئوالات چهار جوابی پاسخ مناسب دهید

1 ـ پسته در کدامیک از استان های زیر تولید می شود ؟

الف) خراسان m              ب) کرمان m                         ج) خوزستان m                       د) سیستان m

2- کدامیک از کوههای زیر جزء رشته کوههای مرکزی ایران است ؟

الف) دماوند m                ب) دنا                                    ج) کرکس m                           د) تفتان m

3- سردترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدامیک از آب و هواهای زیر است ؟

الف) کوهستانی m          ب) خزری m                         ج) آب و هوای بیابانی m        د) آب و هوای بیابانی کناره ای m

4- بلندترین فلات آسیا کدامیک از فلاتهای زیر است ؟

الف) مغولستان m            ب) آناتولی m                       ج) ایران m                          د) تبت m

* اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف- خور :

ب) تالاب :

ج) فلات :

* به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید .

1- فلات ایران شامل کدام کشورها می شود ؟

2- چه عواملی کشورهای خاورمیانه را به هم نزدیک ترکرده است ؟

3-خلیج فارس چه اهمیتی برای کشور ما دارد ؟ ( 4 مورد )

4- سه علت گسترش بیابان ها را ذکر کنید .

5- معادن ناحیه ی بیابانی را فقط نام ببرید .

6-زندگی روستایی بر پایه ی چه عواملی قرار دارد ؟

7- در آب و هوای بیابانی داخلی ، میزان دما ، بارش ،تبخیر و تفاوت دمای شب و روز چگونه است ؟

8- رشته کوههای لبه ی فلات ایران را همراه با جهتشان بنویسید .

9- به سئوالات نقشه پاسخ دهید .

1- دشت ...........

2- دریا ی..........

3- رود ...........

4- کوه ...........

5- جلگه ی ........

6- خلیج ..........


سئوالات ترم اول      درس جغرافیا      پایه ی دوم      مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه         89 ـ 88

 * نقطه چین ها را پر کنید .  

1- مرز بین دو قاره ی آسیا و اروپا را کوههای .......................... تعیین می کند .

2- قاره ی آفریقا از سواحل دریای مدیترانه تا دماغه ی .......................... امتداد یافته است .

3- در قاره آفریقا خط استوا و اطراف آن دارای آب و هوای ................................ است .

4- دو رود بزرگ گنگ و سند از کوههای ......................... سرچشمه می گیرند .

* صحیح یا غلط بزنید ( بدون قلم خوردگی )

1- مردم شمال صحرای بزرگ آفریقا و بخش کوچکی از جنوب این قاره سفید پوست اند . ص m   غm

2- ساوان ، پوشش گیاهی از علف های بلند است که در بین آنها درختچه های پراکنده دیده می شود .  ص m    غm  

3- در مشرق و جنوب شرق آسیا تراکم جمعیت کم است .    ص m  غm  

4- بیشتر خشکی ها در نیم کره ی جنوبی است .      ص m   غm  

* به سئوالات چهار جوابی پاسخ مناسب دهید .

1- کدامیک ازقاره های  زیر بطور کامل در نیمکره ی جنوبی قرار دارد؟

الف) آسیا m             ب) استرالیا m                           ج) اروپا m                                          د) آفریقا m

2- کدامیک از نواحی زیر جزء آسیای خشک محسوب می شود ؟

الف) سیبری m        ب) جنوب شرقی آسیا m           ج) شبه جزیره ی عربستان  m          د) شرق آسیا m

3- در اطراف دره ی نیل چه محصول مهمی بدست می آید ؟

الف) قهوه m          ب) برنج m                            ج) کاکائو m                                 د) پنبه m

4- منطقه ای که دارای دو فصل بارانی و خشک است چه نوع پوشش گیاهی دارد ؟

الف) ساوان m         ب) استپ m                          ج) جنگل های انبوه m                    د) توندراm

     * به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید .

1- چهار ویژگی از ویژگی های آسیا را بنویسید .

2- انواع آب و هوا را در قاره ی آسیا نام ببرید ؟

3- متراکم ترین ناحیه ی کره ی زمین کجاست ؟ چقدر جمعیت دارد ؟

4- پرجمعیت ترین کشورهای قاره ی آسیا را نام برده و جمعیت آن ها را بنویسید .( به حروف)


 

سئوالات ترم اول      درس جغرافیا      پایه ی سوم      مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه         89 ـ 88

* نقطه چین ها را پر کنید .  

1- بر اثر آزاد شدن انرژی های درون زمین ................... ایجاد می شود .

2- مطالعه ی ناهمواری ها سبب می شود تا محیط طبیعی خود را ............................. بشناسیم .

3- پوسته ی زمین یکپارچه نیست و از چندین ..................... یا ........................... بزرگ و کوچک تشکیل شده است .

4- نمودارها از وسایلی هستند که برای نمایش دادن یا .......................... اطلاعات جغرافیایی بکار می روند .

* عبارت صحیح را با (ص) و عبارت غلط را با (غ) مشخص کنید .  

1- کوههای شرق آفریقا بر اثر چین خوردگی ایجاد شده اند .(       )

2- بیشترین زلزله ها در کناره های صفحات پوسته ی زمین رخ می دهند .(             )

3- نقشه مدل کوچک شده ی کره ی زمین است .(         )

4- از سرد شدن تدریجی روانه ها کوههای آتشفشانی به وجود می آیند .(        )

* به سئوالات چهار جوابی پاسخ مناسب دهید .

1- در نواحی بیابانی کدام یک از عوامل زیر سبب تغییر شکل در ناهمواریها می شود ؟

الف) امواج m                     ب) باد m                ج) باران m             د) یخچال m

2- رشته کوههای البرز و زاگرس به چه علت بوجود آمده اند ؟

الف) چین خوردگی m       ب) گسل m             ج) بالا آمدن مواد مذاب m            د) آتشفشان m

3- سرزمینی را که یک رود با شاخه ها و شعبه هایش در آن جریان دارد چه می نامند ؟

الف) شعبه ی رود m         ب) بستررود m          ج) حوضه ی رود m                  د) حریم رود m

4- وسیع ترین دریاچه ی روی زمین کدام است ؟

الف) ارومیه m                 ب) ویکتوریا m            ج) آرال m                    د) خزر m                  

     * با توجه به سوالات زیر جدول را کامل کنید .

1- به مقدار آبی که در مدت یک ثانیه از جایی معین در مسیر رود عبور می کند چه می گویند ؟

2- به مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده باشد چه می گویند ؟

3- موادی که از آتشفشان ها در سطح زمین جاری می شوند ، چه نام دارند ؟

4ـ یکی از عواملی که باعث تغییر شکل ناهمواری ها در سواحل می شود چیست ؟

5- به محل ورود رود به دریا و دریاچه و یا باتلاق چه می گویند ؟

* اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

 1- جریان های دریایی :

2- باتولیت :

3- آبخوان :

  * به پرسش های زیر پاسخ دهید .

1- از دهانه ی یک آتشفشان فعال چه موادی خارج می شود ؟

2- انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید .

3- زلزله ها در سطح زمین چه تغییراتی ایجاد می کنند ؟( دو مورد )

4- تاقدیس را تعریف کرده و شکل ساده ی آن را بکشید .

5- رودهای فصلی چگونه بوجود می آیند ؟

6- طغیان رود چه زمانی اتفاق می افتد ؟

7- چرا خورشید تأثیر چندانی بر جزر و مد ندارد ؟

8- از شهر تهران دو نقشه با دو مقیاس  و  تهیه شده است .

الف) کدام یک از این دو مقیاس بزرگتر است ؟

ب) در کدام نقشه مساحت بیشتری دیده می شود ؟

ج) در کدام نقشه جزئیات را به صورت دقیق تر می توان دید ؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:38  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات تاریخ 1388

سئوالات ترم اول      درس تاریخ        پایه ی اول        مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید       دی ماه   89 ـ 88

™  نقطه چین ها را پر کنید .

1ـ به دوران بعد از پیدایش خط دوران ............... می گویند .

2ـ مسکن اولیه ی آریایی ها ، سرزمین ها و چراگاهها ی شمال ........................... بود .

3 ـ کتاب مقدس زرتشتیان ............................ نام دارد .

4 ـ از مهم ترین کارهای فینیقی ها اختراع ........................ بود .

™  صحیح یا غلط بزنید . ( بدون قلم خوردگی )

1ـ بیشترین معبد ها در شهر مصر ساخته شده بود .             ص     یا       غ

2 ـ در کناره های رود کارون مردمی زندگی می کردند که ایلامی نامیده می شدند .          ص      یا        غ

3 ـ مردم جیرفت کهن با استفاده از لوله های سفالی ، شبکه آبرسانی ایجاد کرده بودند .  ص      یا        غ

4 ـ ما هنگام خواندن تاریخ ، باید علّت های اساسی حوادث بزرگ را پیدا کنیم .               ص      یا       غ

™  به سئوالات چهار جوابی پاسخ مناسب و صحیح بدهید .

1 ـ  تأسیس کتابخانه کار کدامیک از تمدن های زیر است ؟

الف ـ سومریها  5              ب ـ بابلیها    5                 ج ـ عیلایها  5                         د ـ آشوریها 5

2 ـ تمدن سومر در کنار کدام یک از رودهای زیر شکل گرفت ؟

الف ـ رود کارون  5             ب ـ رودهای دجله و فرات  5                ج ـ رود نیل 5                د ـ سفید رود5

3 ـ جنس مسکن کوچ نشینان چگونه بوده است ؟

الف ـ شاخ و برگ درختان  5                                                                     ب ـ سنگ و گل و چوب 5                                                                                             ج ـ پشم و موی حیوانات   5                                                                      د ـ مورد الف و ج صحیح است 5

4 ـ پای تخت کشور ایلام کدامیک از شهرهای زیر بوده است ؟

الف ـ شوش 5                   ب ـ تب    5               ج ـ نینوا  5                           د ـ اور  5

™  رابطه ی بین گزینه ها را پیدا کنید . و شماره ی مربوطه را در جلوی آن بنویسید .

1 ـ حاکم بابل 5                                      1ـ لیدی

2 ـ ریش سفید 5                                   2 ـ هگمتانه

3ـ مادها  5                                            3 ـ داوری میان مردم

4 ـ اختراع پول5                                    4 ـ حمورابی

به سئوالات تشریحی پاسخ دهید .

1ـ مهم ترین فایده مطالعه تاریخ چیست ؟

2 ـ قبیله را تعریف کنید و دو ویژگی آن را بنویسید ؟

3 ـ چرا روستانشینان خانه های خود را نزدیک بهم می ساختند ؟

4 ـ چرا چادرنشینان توانستند کشور سومر را به آسانی تصرف کنند ؟ (یک مورد )

5 ـ شهر شوش چگونه ویران شد ؟

6 ـ دو علت قدرتمند شدن مادها را بنویسید ؟

7 ـ ایرانیان به چه گروههایی گفته می شد ؟

8 ـ لیدی و فنیقیه کجای امروزی است ؟

9 ـ سومریها چرا خط را اختراع کردند ؟

10      ـ زندگی یکجا نشینی را تعریف کنید ؟ 

اصطلاحات زیر را توضیح دهید .

1 ـ دیا اکو :

2 ـ فرعون :

 3ـ حاکم


سئوالات ترم اول      درس تاریخ         پایه ی دوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید  دی ماه        89 ـ 88

™  نقطه چین هارا پرکنید .

1 ـ پیشنهاد حفر خندق در شمال مدینه توسط ................................... مطرح شد .                                                                                                                                    

2ـ دو تن از نزدیکان پیامبر به نام ...................... نیازهای محاصره شدگان را تأمین می کردند .

3 ـ علت  اصلی قدرتمند شدن حکومت عباسی در زمان هارون الرشید وجود خاندان ایرانی به نام .............. بود .

4 ـ جنگ جمل بین امام علی (ع) و طلحه و زبیر و ..................... روی داده است .

 ™  با کشیدن دایره دور صحیح یا غلط پاسخ صحیح را مشخص کنید . ( بدون قلم خوردگی )

1ـ بعد از ابوبکر ، عثمان خلیفه شد .     ص   یا     غ

2 ـ شهر بغداد در زمان منصور مرکز خلافت عباسیان گردید .          ص     یا   غ

3 ـ ورود پیامبر اسلام به مکه را باید آغاز حکومت اسلامی دانست .           ص     یا        غ

4 ـ واقعه ی غدیر خم همزمان با بازگشت پیامبر اسلام از آخرین سفر حج بود .    ص یا غ

™  به سئوالات چهار جوابی پاسخ صحیح بدهید .

1 ـ سلسله ی بنی امیه توسط کدامیک از افراد زیر منقرض شد .

الف ـ ابو مسلم  5                                ب ـ طاهر    5                       ج ـ منصور  5                        د ـ هارون الرشید 5

2 ـ کدامیک از افراد زیر آب را بر روی امام حسین (ع) و یارانش بست .

الف ـ عبید اله بن زیاد  5                                  ب ـ عمر بن سعد  5             ج ـ حر   5                   د ـ یزید 5

3 ـ شکست ساسانیان و فتح ایران در زمان کدام خلیفه روی داده است ؟

الف ـ عثمان  5                                  ب ـ ابوبکر 5                            ج ـ حضرت علی 5                            دـ عمر 5

4 ـ دلاوری حمزه عموی پیامبر و حضرت علی در کدامیک از غزوه های زیر بوده است ؟

الف ـ غزوه ی خندق  5               ب ـ غزوه ی احد  5                   ج ـ غزوه ی بدر  5                   د ـ غزوه ی خیبر 5

™  پاسخ کوتاه بدهید .

پیامبر در کدام شهر بدنیا آمد و لقبش چه بود ؟

2 ـ سرپرست مسلمانانی که به حبشه مهاجرت کرد چه نام داشت ؟

3 ـ مدینه النبی به چه معناست ؟

4ـ از اولین کسانی بودند که با امام علی (ع) بیعت کردند ؟

5 ـ سه جنگ بزرگ داخلی زمان امام علی (ع) را نام ببرید .

6 ـ نام سه تن از بستگان امام حسین (ع) که درواقعه ی کربلا به شهادت رسیدند .

 

™  به سئوالات تشریحی پاسخ دهید .

 1 ـ چرا برمکیان توسط هارون الرشید قتل عام شدند ؟

2 ـ نتایج قیام کربلا را بررسی کنید . (2مورد )

3 ـ شرایط صلح امام حسن (ع) به معاویه چه بود ؟

4ـ علت جنگ جمل چه بود ؟

5 ـ یکی از مشکلات زمان امام علی را بنویسید .

6 ـ چرا پیامبر قلعه های خیبر را محاصره کرد ؟

7 ـ چرا پادشاه حبشه به مسلمانان اجازه دا د در حبشه زندگی کنند ؟

8 ـ معاویه چگونه خلافت را به سلطنت تبدیل می کند ؟ (سه مورد )

9ـ سه شرطی را که عبدالرحمن برای بیعت با امام علی (ع) گذاشت چه بود ؟

10 ـ اهداف مأ مون از آوردن امام رضا (ع) به خراسان چه بود ؟ (سه هدف )


سئوالات ترم اول      درس تاریخ         پایه ی سوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید     دی ماه     89 ـ 88

 

 

™  نقطه چین ها را پر کنید  .

1 ـ جنگ چالدران در زمان شاه ........................... روی داد .                                                                                                                                     

2 ـ نام قدیم بندر عباس بندر ............................. بود.

3 ـ سید علی محمد باب به دستور .............................. اعدام شد .

4 ـ امتیاز رویتر با مخالفت های شدید حاج .......................... روحانی اول تهران رو به رو گردید . 

 

 

™  صحیح یا غلط بزنید . ( بدون قلم خوردگی )

 

1ـ کریم خان سلسه ی قاجاررا تأسیس کرد .                ص           یا         غ 

2 ـ استقلال افغانستان در زمان پادشاهی ناصر الدین شاه روی داد.               ص          یا          غ

3 ـ حکومت صفوی در زمان شاه سلطان حسین سقوط کرد .        ص    یا     غ

4 ـ میرزا حسن شیرازی استفاده از توتون و تنباکو را حرام کرد .          ص       یا       غ 

 

™  به سئوالات چهار جوابی پاسخ صحیح بدهید .

1 ـ باکو و گنجه به موجب چه قراردادی از ایران جداشد ؟

الف ـ گلستان  5                        ب ـ ترکمانچای     5                       ج ـ مفصل   5                        د ـ پاریس 5

2 ـ کدامیک از افراد زیر جزء رهبران مشروطه هستند ؟  

الف ـ سید جمال   5                                                            ب ـ میرزا حسن آشتیانی   5       

 ج ـ  میرزا رضا کرمانی  5                                                   د ـ  سید محمد طباطبایی    5

3 ـ پای تخت نادر کدامیک از شهر های زیر بوده است ؟

الف ـ اصفهان  5                                  ب ـ مشهد 5                            ج ـ شیراز  5                         دـ تبریز 5

4 ـ جنگ های ایران و روسیه در زمان پادشاهی کدامیک از شاهان زیر روی داده است ؟

الف ـ آقا محمد خان   5               ب ـ محمد شاه  5                   ج ـ ناصرالدین شاه 5                   د ـ فتحعلیشاه 5

™  رابطه ی بین گزینه ها را پیدا کنید  .

 

فتح بصره                                                                      1 ـ گسترش استعمار

2 ـ مارتین کوتر                                                                  2ـ به توپ بستن مجلس

3 ـ انقلاب صنعتی                                                               3 ـ تحولات مذهبی

4ـ محمد علیشاه                                                                 4ـ کریم خان  

 

به سئوالات تشریحی پاسخ دهید .

 

1 ـ دو اقدام مهم شاه اسماعیل را بنویسید.  

2 ـ علت همکاری انگلیسی ها با ایران در جنگ با پرتغال چه بود ؟  

3 ـ علماء مذهبی و فیلسوفان نامدار عصر صفویه را ذکر کنید .  

4ـ نتایج لشگر کشی نادر به هندوستان چه بود ؟  

 

5 ـ نتایج انقلاب صنعتی را بررسی کنید .  

6ـ چرا ناپلئون ، در زمان فتحعلیشاه در صدد برقراری رابطه دوستانه با ایران آمد ؟  

7 ـ فتنه ی بابیه چه بود ؟  

8 ـ مفاد عهد نامه پاریس چه بود ؟ ( 3بند )  

9ـ با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه ، چه تغییراتی برای نخستین بار در ایران بوجود آمد ؟ (3تغییر )  

10 ـ چرا شیخ فضل ا... نوری به مخالفت با مشروطیت برخاست ؟ (دو دلیل )  

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:21  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات انشا سال 1388

سئوالات ترم اول      درس انشاء          پایه ی اول        مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88 

  1)برای واژه های زیر علامت اختصاری بگذارید .

حضرت محمد ...........                                                امام خمینی  ...............

2 )  کدام یک از جملات زیر ادبی و کدام یک زبانی هستند .

الف ) خورشید چشمان زیبای خود را گشود ( ......................... )

ب ) خورشید صبحگاهان طلوع می کند ( ............................)

3 ) با شبکه معنایی زیر یک جمله بسازید .

درخت ، شاخه ، پرنده

4 ) کلمات زیر را در سه سطر بکار ببرید و بنویسید .

( کربلا ـ  امام حسین  ـ تشنه ـ عاشورا ـ حضرت زینب ـ شهادت )

5 ) در نوشته ی زیر علائم نگارشی را رعایت کنید .  

نوجوانی بسیجی در وصیت نامه اش می نویسد ای حسین به خدا مرا هزاران بار قطعه قطعه کنند دست از دین خدا و حمایت از روح خدا برنمی دارم .

6 ) درباره ی تصویر زیر دو سطر بنویسید .

انشاء (12 )

یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید .                                     

الف ـ با شنیدن اذان احساس می کنم که .............

ب ـ آرزوی شما در آینده

ج ـ دوست من کسی است که 

( دختران گلم : برای نوشتن انشاء به رعایت تمیزی ، رعایت نشانه های نگارش ، رعایت مراتب انشایی ( مقدمه ، موضوع ، نتیجه ) دقت کنید


سئوالات ترم اول      درس انشاء          پایه ی دوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

 

1)نوع جمله های زیر را ( ادبی یا زبانی ) را مشخص کنید .

الف ـ هر روز صبح با طلوع خورشید جنب و جوش و تکاپوی مردم شهر آغاز می شود (..............)

ب ـ شب چادر سیاه خود را بر پهنه ی آسمان گستراند (................ )

2 ) عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید .

دوست دارم به خالق این همه زیبایی بگویم که.

3 ) برای هر یک از واژه های زیر یک شبکه ی معنایی بسازید .

نماز ...................................                                                         عاشورا ..........................           

4 ) برای هریک از واژه های زیر جمله ای ادبی بنویسید .

مادر

سرزمین  

5 ) واژه های ( جوان ـ تحصیل ـ ایرانی ـ پیشرفت ـ کشور ) را در یک بند به کار ببرید .

 

6 ) تصویر روبرو را در یک بند توصیف کنید  .  (4 سطر )

انشاء (12 )

یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید .

1 ـ با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است .

2 ـ سرزمینم ایران و زادگاهم را دوست دارم زیرا ....................

3 ـ ویژگیهای یک نوجوان شایسته

( دختران خوبم  : برای نوشتن انشاء به خوش آغازین بودن انشاء  ، رعایت مراتب انشایی ( مقدمه ، موضوع ، نتیجه ) رعایت تمیزی ، استفاده از آرایه ها و .......... توجه فرمائید .

 


سئوالات ترم اول      درس انشاء          پایه ی سوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

 

1)گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .  

 

الف ـ در نوشتن نامه باید به موارد زیر توجه کرد .

1 ـ کاغذ نامه حاشیه گذاری ، نشانه گذاری ، شماره ی نامه

2 ـ نشانه گذاری ، پرهیز از کلمات ادبی ، کاغذ نامه ، حاشیه گذاری

3 ـ  نشانه گذاری ، پرهیز از کلمات محاوره ، کاغذ نامه ، حاشیه گذاری   

ب ـ از کدام عنوان برای نامه نگاری دوستانه استفاده می کنیم ؟

1 ـ جناب آقای ....

2ـ مادر گرامی و مهربانم ......

3 ـ استاد ارجمند سرکارخانم ......

4 ـ آرزومند دیدار شما ............

2 ) جای خالی کلمات مناسب بگذارید.

الف ـ در نامه های رسمی را دارای ............................ ضروری است .

ب ـ نامه ی هر کس معّرف ....................   و ........................ اوست .

3 ) جمله ی ناتمام زیر را کامل کنید و سپس آن را تا سه خط ادامه دهید .

گلدان خالی ...................                                                                                   

4 ) راجع به عکس روبرو 3 خط بنویسید .

 

5 ) در بازسازی رویدادها به چه چیزهایی نیازمندیم ؟ 3 مورد  

 

                     

 

 

  انشاء (12 )

یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انشایی با رعایت نکات نگارشی بنویسید  .

الف ) چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید .

ب ) نامه ای دوستانه به معلم خود بنویسید و با او درددل کنید .

ج ) وقتی به آسمان می نگرم دوست دارم به خالق این همه زیبایی بگویم.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:2  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات املا سال 1388

امتحان  ترم اول      درس املا ء         پایه ی سوم مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

بدان که هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است آن چه برروی زمین است از انواع نباتات و آن چه میان آسمان و زمین است چون میغ و باران و تگرگ و رعد و برق و قوس و قزح و علاماتی که در هوا پدید آید ، همه ی آیات حق تعالی است .

امام خمینی پس از پیروزی انقلاب ، بیش از ده سال رهبری شورا برعهده داشت او محبوب همه ی مسلمانان جهان و مایه ی افتخار مردم ایران بود او به اصلاح اخلاق و معنویّت آن و زندگی اجتماعی و امور دنیا ی مردم اهمیّت بسیار می داد .

ـ یزد گویا نه در حمله ی اعراب لطمه دیده و نه در ایلغار مغول ، این مصونّیت از خرابی های گذشته را در پیشانی شهر می توان دید اما در لفاف آداب و رسوم مردم هم می توان دید .

ـ  استان کرمان بناها و آثار تاریخی متعدّدی دارد این خطّه از کشورمان در طول تاریخ مهد پرورش ادب و عرفان نیز بوده ، کویر به رغم اینکه از سخاوت آسمان چندان نصیبی نمی برد مردمانی سخی و مهمان نواز دارد . مهربانی ، صفا ، صمیمیّت و یکرنگی 

 از ویژگی های اخلاقی همسایگان کویر است

کوچ پرندگان بسیار شگفت انگیز است . در موسم کوچ نیرویی غریزی آن ها را وا می دارد هزارها کیلومتر را بدون کوچک ترین اشتباهی طی کنند و به سمت مقصد ی معیّن پرداز کنند

در زمان صفویّه بر شهرت و اعتبار اصفهان افزوده گشت دانشمندان و عالمان دین در آن اقامت گزیدند و هنر مندان مجال          هنر آفرینی یافتند در شهر قصر ها و مساجد بزرگ ساخته شد تا جایی که مایه ی رشک شهرهای جهان گردید و به آن لقب                    « نصف جهان » دادند.


امتحان  ترم اول      درس املا ء         پایه ی دوم مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

ایمان و اعتقاد مذهبی ، نخستین و اصلی ترین عامل پیوند رهبری و ملّت و سبب استواری مجاهدان عرصه ی حق طلبی بود . مردم دین باور و انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گذار فرزانه ی انقلاب اسلامی و با تکیه برآن مبانی الهی بود که سه اصل « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » را از همان آغاز به عنوان هدف اصلی قیام خود به جهانیان اعلام کردند .

مردم این سرزمین مانند دیگر مسلمانان اسامی فرزندان خود را از نام های ائمه و اولیا و اوصیای دین خود یا ادیان دیگر یا عناونی که بیانگر تقوا و فضیلت باشد ، انتخاب می کنند .

هرگز در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به انسانی بی عاطفه و بد اخلاق تبدیل شود . تصّور همه از آینده ، یک زندگی آرمانی ، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیّت است . 

بهلول گفت : « تو دعوی دانایی می کردی ، اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تورا بیاموزم . بدان که این ها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن ، آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود .

یکی از آسیب های جدّی جامعه ی ماشینی و آراسته به علم و فن و رایانه ، استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی است که فراهم آمده است . گویی هر یک ابزاری شده اند تا ما را از هویّت اصلی خویش ، دور سازند . 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:46  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات املا سال 1388

سئوالات   ترم اول      درس املا ء         پایه ی اول مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1 ـ مترادف و متضاد کلمات زیر را بنویسید .

حیات ( مترادف ....................... )                                                     غمگین ( متضاد ........................... )

2 ـ با کلمات داخل پرانتز جاهای خالی را پر کنید ( کاملاً  ـ طبیعت ـ محبت آمیز )

ـ فرزندان عزیزم ، نامه ی ................................ شمارا قرائت کردم .

ـ با نگاه های کنجکاوانه و تشنه به درس بزرگ .................. می نگریستم .  

3 ـ حروف  مناسب داخل پرانتز را در جاهای خالی قرار دهید . ( ت ـ س ـ ظ ـ ط ـ ز ـ ص )

فر .....ت                                                              ....هارت                                 معـ ....م

4 ـ جاهای خالی را با شکل صحیح کلمات پر کنید .

ـ نظام شاهنشاهی واژگون و جمهوری اسلامی ایران ............. شد . ( پایه گزاری   ـ  پایه گذاری )

ـ کارهای ............. برای هر مؤمن ............... نیز در پی دارد ( ثواب ـ صواب )

5 ـ مفرد کلمات زیر را بنویسید .

مسائل ..............                                                  اسرار .......................                           ملل .................

6 ـ با شکل صدای ( ص ـ ث ـ س ) کلمه بسازید .

7 ـ در متن زیر کلمات نادرست را پیدا کنید و شکل صحیح آن را بنویسید .

متحصسان و دانشمندان جهانی مجبور شده اند ائتراف کنند که جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و حمت و قیرت توانسته اند استعداد جوشان و پنهان خود را آشکار کنند .


سئوالات   ترم اول      درس املا ء         پایه ی دوم مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1 ـ کلمه « تفکر و تأمل » نسبت به هم چه حالتی دارند ؟  

الف )  هم آوا                   ب ) مترادف                           ج ) متضاد                         د ) هم خانواده

ـ معنی کدام گزینه « خوب ، نیکو » است ؟

الف )  نقض                         ب ) نغض            ج ) نغز                        د ) نغظ

3 ـ واژه ی «  محضر  » با کدام کلمه هم خانواده نیست ؟

الف ) حضور               ب ) حاضر           ج ) حضار                د ) ضریح

4 ـ کلمات زیر را با « ان » جمع بسته و شکل صحیح آن را در جای خالی بنویسید  .

پرنده .......................                                                        فرشته .........................

5 ـ شکل درست املای واژه ها را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .

ـ کلمه ی ......................... به معنی خوبان بهشتی است . ( حور ـ هور )

ـ همه ی واژه ها ........................... از فرهنگ غنی اسلام اند . ( برخاسته ـ برخواسته )

6 ـ صدای« ت» چند شکل دارد برای هر کدام کلمه ای بنویسید .  

7 ـ هم خانواده کلمات زیر را بنویسید .

منتظر ....................                       علم .........................                         مقصد ........................          اخبار ............................

8 ـ غلط های املارا در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید .

تابستان نیز به ظرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد . درختان از پوشش سبز خود اُریان می شوند و گویی با احتراز برگ های زرد و نارنجی و سرخ آتشین در باد شعله می کشند و رقسان به زمین می ریزند . اصل این است که در دل تو بقض و کینه و حصد مسلمانان نباشد و در ذکر حق باشی ، تا به خواب روی .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:41  توسط م.ابهـــــــــری  | 

نمونه سوالات ادبیات سال 1388

 
 

سئوالات ترم اول      درس ادبیات       پایه ی  دوم     مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید          89 ـ 88

1)      باتوجه به متن زیر معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.

*    تو می خواهی مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی .          

*    چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید                چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار  

*    بینی چه رقم های شگرف است و دل آرا                    بر صفحه ی هستی زخداوند تعالی             

*    نوه ام که به دنیا آمد خانه غلغله شد.      

*    دوران حکومت پهلوی با خفقان و استبداد همراه بود .       

*    اهل هر خانواده متناسب با آن آداب و معیارهای اخلاقی تربیت می شوند و اجتماع را پاس می دارند .    

2)     مفرد کلمه های زیر را بنویسید .

علما .............................                                                         انوار ...........................

3)    جامی شاعر قرن ............................. است و بزم وصال از آثار .................................. است .

*    نام کتاب قائم مقام فراهانی ......................................  است .  

4)    معادل کلمات زیر را پیدا کنید .

سایت ..........................                                                              فاکس ..............................

5)کلمات مترادف را در عبارت های زیر مشخص کنید و بنویسید . ( سه مورد کافی است )

ایرانیان با هم جنگ و ستیز و آویز می کنند و اگر به سببی با هم به جدال برخیزند خشم و غضبشان زود فرو می نشیند .

 

روح را لذت تفریح و طرب می باید                                             گر چه در کسب هنر رنج و تعب می باید  

 6 ) در جملات و اشعار زیر چه نوع آرایه ی ادبی دیده می شود ؟

هر نوع کندنقش و خود از نقش منزه                                        هر جنس کند جفت و خود از جفت مبری    ....................

هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است  .       .................................

ابر و باد  و مه  وخورشید و فلک درکارند                             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری   ..............................

7 ) متضاد کلمات زیر را بنویسید .

صلح .....................                                            محروم ............................
 

 

8 ) عبارات و ابیات زیر را معنی کنید .

سخن را سر است ای خردمند و بن                                    میاور سخن در میان سخن

بی ادب می شود از فیض الهی محروم                            خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم

می باش به عمر خود سحر خیز                                  وز خواب سحر گهان بپرهیز

بهلول گفت : تو دعوی دانایی می کردی ، اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تورا بیاموزم .

9 ) ارکان تشبیه را مشخص کنید .

هوا گشت چون روی زنگی سیاه

.................

10) نمودار قالب غزل را نشان دهید .

 11) نقش کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده مشخص کنید .

*            دشمن دانا  از دوست نادان بهتر است .

*            مردم ایران اسامی فرزندان خود را از نام ائمه و اولیای خدا انتخاب می کنند .

12) از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی ایران دو نمونه را نام ببرید .

 

13 ) کدام فعل گذرا ( متعدی ) و کدام ناگذرا ( لازم ) هستند؟

نوشتند ....................                                                            دویدیم ........................

ایستادم ....................                                                          آفرید ...................

14) نوع افعال زیر را مشخص کنید .

می خورند ...........................                                                        خواسته بودند ....................                                                                               درخشیده است ............................                                                بشنویم ......................

15 ) جدول را کامل کنید . ( با توجه به کلمات زیر ) رفتار ـ  برانداخت

 

پیشوند            پایه               پسوند 


سئوالات ترم اول      درس ادبیات       پایه ی  سوم     مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید    89  ـ 88

1) معنی کلمات زیر را بنویسید .

عصاره =                         کوشک =                        درایت =                         مؤلف =

هامون =                         سخی =                          حاوی =                         راغب =

2) به زبان ساده معنی کنید .

الف) ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه                             چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

ب ) ای برادر ! حرم در پیش است و حرامی از پس ، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مُردی .

ج) پرهیزگار با ش که دادار آسمان                              فردوس جای مردم پرهیزگار کرد

د) الهی بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن .

3) کتاب های زیر از کیست ؟

بهارستان (                                             )                                          دور دنیا در هشتاد روز (                                   ) کیمیای سعادت (                                    )                                           گلستان (                                                        )

4) در چه قرنی می زیستند ؟

منوچهری (                    )  سعید بیابانکی (                        ) خواجه عبد ا... انصاری (                   )  حافظ (                       )

5) کلمات زیر نسبت به هم چه حالتی دارند .

    ( فراز و فرود =                    ) ( پیک و قاصد =                   ) ( حاکی و حکایت =                   ) ( پیوسته و دایم =(                  )

6) آرایه ی ادبی ادبیات زیر را مشخص کنید .

الف ) در پیله تا به کی بر خویشتن تنی                                 پرسید کرم را ، مرغ از فروتنی

ب) نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت                        به غمزه ، مسئله آموز صد مدرّس شد

ج) حافظا ! در کنج فقر و خلوت شب های تار                        تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

7) کلمات زیر را از لحاظ مشتق و غیر مشتق بودن و ساده و غیر ساده بودن بررسی کنید .

نرگس ........................ و ..................................                              پرندگان ...................................... و ...................................

8) ترکیبات زیر وصفی هستند یا اضافی .

تُرک شیرازی (                         ) گل های حیاط (                          )  لب حوض (                          ) دشمنان ایران (                      )

 

9) عام وخاص را در کلمات زیر مشخص کنید .

قرآن(                         )               کلاس (                         )

10 ) کلمات معرفه و نکره را مشخص کنید .

بهترین افراد کسانی هستند که اگر از آنها تعریف شود خجل شوند و اگر بد گفته شود سکوت کنند .

11) نقش کلمات زیر را بنویسید .

خدایا ! کمکم کن پیمانی را که من در زمان طوفان با تو می بندم ، در زمان آرامش هرگز فراموش نکنم .

اشک های دیگران را مبّدل به نگاه های پر از شادی نمودن ، بهترین خوشبختی هاست .

خدایا (                              )                        من (                                        )                            هرگز (                                   ) اشک های دیگران (                         )           نگاه  (                            )                      بهترین خوشبختی ها (                            )

12) زمان افعال زیر را بنویسید .

می خوریم (                     )                         به کار رفته اند (                                )

13) کلمات زیر را اگر جمع هستند مفرد آن را و اگر مفرد هستند جمع آن را بنویسید .

معابر (                  ) قرن (                       ) عالَم (                         ) معنی (                 )

14) مشتق بسازید .

نمک (                         )  شب (                         )

15 ) حفظ شعر ( جاهای خالی را پر کنید )

الف ) ..................................................................                         خورشید و ماه و انجم و لیل نهار کرد

............................................................................                         ...............................

ب) ......................................................................                         در همه حال این دو نیت را شعار خویش کن

آب در حلق کریمان ، از کرم چون نوش ریز                             .................................................

ج) ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد  داد                             ..................................................    

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:28  توسط م.ابهـــــــــری  | 

نمونه سوالات قرآن1388

سئوالات ترم اول      درس قرآن        پایه ی اول        مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید          89 ـ 88

1)معنای کلمات زیر را بنویسید  .

کلمه

معنی

ظلمات

 

رسول

 

أنفس

 

قدیر

 

2)  معنای ترکیب های زیر را بنویسید  .

ترکیب

ترجمه

کیفَ یُحیی

 

خَلَقَ اللّیل

 

مِن ایاتهِ ی

 

3) ترجمه هر عبارت را کامل کنید .

الف ـ ربی الله          پروردگار من  ………………

 

ب ـ یخرجهم                  خارج می کند………………  

4 ) آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید .

الف ـ ولقد ارسلنا نوحاً الی قومه ی

ب ـ وینزل لکم من السماء ماءً

ج ـ وله الحمدفی السماوات والارض

د ـ والله ولی المومنین

هـ ـ لا اله الا هو

سئوالات ترم اول      درس قرآن        پایه ی دوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید          89 ـ 88

1) کلمات زیر راترجمه کنید  .

کلمه

معنی

قَـلیل

 

مَصیر

 

سِتَّه

 

شَهاده

 

2)  ترکیب های زیر را ترجمه کنید   .

ترکیب

ترجمه

قرضاً حسناً

 

انفقوا مِمّا

 

نَجزیِ المحسنین

 

3) ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید .

منکم مَن یُریدُ الدُّنیا            بعضی از شما کسانی هستند که ...........................

4 ) شماره هر عبارت را مقابل ترجمه ی فارسی آن بنویسید .

1ـ ولله الاسماءُ الحُسنی .

الف ـ و بهترین نام ها برای اوست .

ب ـ و بهترین نام ها برای خداست

2 ـ یُکَفَّر عَنهُ سَیّئاتهِ ی .

الف ـ می پوشاند از او بدی هایش را

ب ـ می پوشاند از او بدی هارا

5 ) آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید .

الف ـ لَهُم اَجرهُم و نُورُهُم

ب ـ ذالک هو الفوزُالعظیم

ج ـ والرّسولُ یدعوکُم لیُؤمنوا بربِّکُم

دـ إنّما أولادُکُم و اَموالُکُم فِتنَهً


سئوالات ترم اول      درس قرآن        پایه ی سوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید          89 ـ 88

 

1) با استفاده از کلمات داخل کادر معانی لغات زیر را بنویسید .

کلمه

معنی

قَـلیل

 

مَصیر

 

سِتَّه

 

شَهاده

 

می شود        هیچ یک          یکتا پرست     به زودی

2)  کدام گزینه ترجمه صحیح عبارات قرآنی زیر می باشد .

1)     واتَّبعوا سبیلَکَ

الف : و راه تورا پیروی نمودند .

ب : و راه تو را پیروی می نمایند .

3 ) جمله ی « پروردگارامرا بیامرز و به من فرمان روایی ببخش »  ترجمه ی عبارت قرآنی کدام گزینه است ؟ 

الف ) رَبِّ اغفِر لی وَهَب لَه مُلکاً 5                                      ب) رب إغفر لِی وهَب لی ملکاً 5

4 ) نکته : } در برخی موارد کلمه من به معنای بعضی از بکار می رود { با توجه به نکته گفته شده کدام گزینه درست است .

الف ـ فمنهُم مَن هَدَی الله 5                                         ب ـ و ما لِلظّالمینَ مِن انصارٍ 5

ج ) و ما لَکُم مِن ناصرین 5                                د ) و ما مِن اِلهٍ ٍإلّا الله5

5 ) ترکیب های زیر را ترجمه کنید ؟

کلمه

معنی

أیبتغون

 

اُنزِلَ إلیکم

 

قالَ الحواریّون

 

6 ) ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید .

إنَّ اللهَ یَأمَرُبالعدلِ و الاحسان . قطعاً خدا ................به عدل و نیکی .

7 ) ترجمه آیات و عبارات قرآنی زیر را بنویسید .

الف ـ وَ هُوَ فی الاخِرَهِ مِنَ الخاسرینَ

ب ـ و ما کانَ مِنَ المشرکین

ج ـ إنّ الله یُبَشرکِ بکَلِمَهٍ منهُ

د ـ قل إن کُنتُم تُحبّونَ الله فاتّبعونی

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:45  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات علوم سال 1388

 

سئوالات ترم اول      درس  علوم  پایه ی  اول     مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A- جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .

1-برای تنظیم دما از وسیله ای به نام ....................... استفاده می شود .

2- به مخلوط دویا چند فلز ....................... می گویند .

3- نمک خوراکی ازترکیب دو عنصر .................... و ..................... ساخته شده است .

4- فاصله مستقیم میان مبدا و مقصد را ............................. گویند .

B- جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را باعلامت  ( غ) مشخص کنید .   

1- آب یک مولکول است که ازگردهم آیی دو اتم هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده است .(      )

2- با افزایش دما جنبش ذره های ماده کاهش می یابد .(         )

3- دقت اندازه گیری دماسنج معمولی بیشتر از دما سنج پزشکی است. (        )

4- در اثر گرمای یکسان انبساط اکسیژن از پلاستیک بیشتر است .(         )

C-گزینه ی صحیح را انتخاب نموده و  با علامت × مشخص کنید :

 1- کدامیک از موارد زیر نقطه ذوب معینی ندارد ؟

الف) کره m               ب) یخ m              ج) قلع m                  د) سرب m

2- به کدام مورد از موارد زیر در تبدیل بخار به مایع گویند ؟

الف) ذوب m              ب) تبخیر m          ج) میعان m            د)انجمادm

3- کدامیک از گزینه های زیر نادرست است ؟

الف) فلزات سطح براق و درخشانی دارند m                 ب) فلزات را می توان به صوت مفتول در آورد m

ج) همه فلزات رسانا هستند m                                    د) فلزات بر اثر ضربه به آسانی خرد میشوند m

4- کدام حل شونده در آب نا محلول است ؟

الف ) شکرm              ب) نمک m           ج)گچ                      د) الکل m

1-یک تفاوت نظر به دموکریت بادالتون در مورد اتم چه بود ؟

2- با توجه به نظریه دالتون بگویید آیا جرم همه اتم های آهن با هم مساوی است چرا ؟

 

3- چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می کند ؟

4-  دو ویژگی مهم مخلوطهای نا همگن را بنویسید .

5- ماهیها در آبهای سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم چرا ؟

6- روشهای جدا سازی هر یک از مخلوطهای زیر را فقط  نام ببرید .

الف) مخلوط آب و روغن 

ب) مخلوط آب و نمک

7 هر یک از پدیده های زیر بر اثر چه تغییر حالتی صورت می گیرد؟( با توجه به سه حالت ماده یعنی جامد – مایع – گاز )

الف) ناپدید شدن نفتالین

ب) تشکیل یخ در جا یخی

8 ـ  مشخصات نیرو را نام ببرید ( 2 مورد )

9- دو تفات جرم با وزن را بیان کنید .( توضیح دهید )  

10- قانون پایستگی انرژی چه چیزی را بیان می کند .

11- هر یک از اصطلاحات با کدام تعریف معادل است مشخص کنید .

الف ) انبساط                          A      : تبدیل متوالی میعان و تبخیر را گویند .

ب) تقطیر                                B    : عاملی که مانع ادامه حرکت اجسام می شود .

ج) نیروی اصطحکاک                    C: نشاندهنده تغییرات سرعت درواحد زمان است .

د) شتاب                                      D: افزایش حجم اجسام در اثر گرما است .

12- با توجه به نمودار مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) میزان انبساط کدام فلز بیشتر است ؟

ب) یک صفحه ی آهنی و گلوله مسی در اختیار داریم در حالت معمولی گلوله از صفحه عبور می کند در اثر گرم کردن یکسان هر  دو فلز آیا باز هم گلوله از صفحه عبور می کند یا خیر چرا؟

13- جدول روبرو را کامل کنید .

تبدیل انرژی               وسیله یا پدیده

                             کرم شب تاب

الکتریکی به نورانی      

14-فاصله منزل تا مدرسه زهرا 1200 متر می باشد او هر روز این مسیر را در مدت 5 دقیقه طی می کند سرعت زهرا را محاسبه کنید .( توجه نوشتن فرمول و یکای اندازه گیری (واحد) الزامی است )


سئوالات ترم اول      درس  علوم  پایه ی  دوم     مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1- هر یک از جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل  کنید :

الف به واکنش یک ماده با اکسیژن ...................... می گویند .

ب- تشکیل سایه یکی از دلایل اثبات این مسئله است که نور به ............................. منتشر می شود .

ج- به موادی که سرعت یک واکنش شیمیایی را افزایش می دهند ولی خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند ........................ می گویند .

د- تغییر مسیر نور هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را ........................... می گویند .

2- جملات صحیح را با حرف (ص) و جملات غلط را با ( غ) مشخص کنید و صحیح جمله ی غلط را بنویسید :   

 

الف ) برای بررسی جنین در بدن مادر از امواج فراصوت استفاده می شود .(.................................)

ب) برگشت نور از سطح یک جسم صاف و صیقلی را باز تاب نا منظم می گوییم (.........................)

ج) در بین مواد جامد رسانایی گرمایی شیشه و چوب بیشتر از مس و آهن است .( .......................)

د ) علیرغم گرمای بسیار زیاد لایه های درونی زمین فشار لایه های بالایی مانع ذوب شدن سنگ ها می شود ( ...............)

3-گزینه ی صحیح را با علامت × مشخص کنید :

 A) کدام یک از اجسام زیر منیر است ؟

الفm) آینه                          بm) ماه                             جm ) ستاره                            دm) لامپ خاموش

B) هنگام خورشید گرفتگی سایه ........................ روی ........................ می افتد .

الفm) ماه زمین              بm) زمین ماه              جm) خورشید زمین                  دm) زمین خورشید

C) تفاوت اصلی سنگ های آذرین بیرونی و درونی در چیست ؟

الفm) جنس کانی ها          بm) رنگ کانی ها           جm) اندازه بلور کانی ها              دm) طرز قرار گرفتن کانی ها

D) هنگامی که یک ماده را گرم می کنیم چگالی آن....................... می شود .

الفm) بیشتر                     بm) کمتر                       جm) تغییر ی نمی کند                  دm) بستگی به نوع ماده دارد

« سوالات تشریحی »

4-چرا موتور موشک در خارج از جو هم می تواند پرواز کند ؟

5- در واکنش شیمیایی زیر واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید :

آهن اکسید              آهن + اکسیژن

 

 

6- یک شباهت و یک تفاوت بین امواج صوتی  و امواج الکترو مغناطیسی بنویسید  .

7-  پرتوهای خارج شده از شکل های زیر را رسم کنید:

؟

8-  در معادله زیر مقدار گوگرد را حساب کنید : ............                            آهن سولفید                گوگرد + آهن

- با استفاده از چه قانونی شما به پرسش بالا پاسخ داده  اید ؟...................

9 ما در زندگی روزانه خود از چه راههایی می توانیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم ؟( 2 مورد )

10 ویژگی های سنگ های رسوبی را بنویسید .( 2 مورد )

11 ـ  نوع کانی های زیر را مشخص کنید ( اولیه ثانویه )

الف) میکا (..........................)                                          ب) گرافیت (..............................)

12- محدوده شنوایی انسان شامل امواجی با چه بسامدی می شود ؟

13- تفاوت گرما و دما را بنویسید .

14- شکل زیر را تفسیر کنید .

قبل از تعادل

بعد از تعادل

 

 


15-نام هر یک از آینه های زیر را بنویسید .

الف) تصویر در این آینه همیشه مجازی و کوچکتر از جسم است (........................)

ب) تصویر در این آینه بستگی به فاصله ی جسم تا آینه دارد (............................)

ج) تصویر در این آینه همیشه هم اندازه جسم و مجازی است ( ...........................)

 

16- شکل زیر را نام گذاری کنید :

1- ........................................

2- .......................................

3- .....................................

17 کلمات داده شده در زیر را به جملات مربوط به آنها وصل کنید ( یک کلمه اضافی است )

- به جسمی که صوت تولید می کند                                                  *سرعت انتشار

- جا به جایی موج را می گویند                                                         *چشمه ی صوت

- موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود                        * دوره

                                                                                                        * انتشار موج

18- 4 مرحله تبدیل انرژی در ماشین گرمایی را نام ببرید .

 19 نمودار زیر را کامل کنید .

سنگها

سنگ دگرگونی

………………

سنگ آذرین

……………..

.......................

ماسه سنگ

درونی

بیرونی

بازالت

.........................

جدول زیر را کامل کنید :

آزمون برای شناسایی          روش آزمون                                نتیجه

مس موجود در یک محلول    قرار دادن یک میخ آهن                  ...............................

کربن دی اکسید                دمیدن گاز در محلول آب آهک          ...............................

نشاسته                          افزودن محلول ید                         ...............................


سئوالات ترم اول      درس  علوم  پایه ی  سوم     مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1- هر یک از جمله های زیر را با استفاده از کلمات مناسب کامل  کنید :

الف) در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب افزایش ................... در کنار هم قرار گرفته اند .

ب) برای تجزیه ی نور ستارگان از دستگاهی بنام .......................... استفاده می کنند .

ج) پیشرفت  شایان فن آوری امکان مطالعه زمین شناسان را بر روی قسمت های نا شناخته زمین خصوصاً ................... فراهم آورده است .

د) معروف ترین صورت فلکی ...................... نام دارد .

ه ) با افزایش مقدار گاز در یک ظرف در بسته فشار گاز درون آن ظرف ............................. می یابد .

2- گزینه ی صحیح را با علامت × مشخص کنید :  

 A)کدام یک از ترکیب های شیمیایی زیر خاصیت اسیدی دارد ؟

الفm) آسپرین                بm) جوش شیرین           جm) مایع سفید کننده               دm) گرد باز کننده لوله فاضلاب

B) داروین عامل بروز تغییر گونه ها در میان جانداران را چه می دانست ؟

الفm) استفاده یا استفاده نکردن از اندام ها                          بm) انتخاب مصنوعی

جm) جهش                                                                             دm) انتخاب طبیعی

C) در کدام یک از موارد زیر از نظر فیزیکی کار انجام شده است ؟

الفm) فکر کردن روی یک مسئله                                         بm) بالا رفتن شخص از نردبان

جm) حرکت آزادانه ی اجسام در فضای بیکران                       دm) وزنه ای را بالای سر نگه داشتن

D) ساده ترین اتم کدام است ؟

الفm) هیدروژن               بm) هلیوم                        جm) نیتروژن                               دm) اکسیژن

3-در هر یک از جمله های زیر یک غلط علمی وجود دارد زیر آن ها خط بکشید و درست آن را در داخل پرانتز بنویسید :

الف) به قطعه سنگ های بزرگی که از اتمسفر می گذرند و بر روی زمین می افتند شهاب می گویند ( ....................)

ب) بیشتر فسیل ها را می توان در میان سنگ های دگرگونی یافت .(..........................)

ج) هرچه به زمان حاضر نزدیک تر می شویم بدن جانداران ساده تر می شود .(........................)

د) لبه ی تیز چاقو یک ماشین ساده از نوع اهرم است .(............................)

4-چرا از خورشید نور به اطراف پراکنده می شود ؟

5- عواملی که موجب تغییر در مولکول DNA می شود را نام ببرید .( 2 مورد )

6- تفاوت مدل اتمی رادفورد و تامسون را بنویسید . ( 1 مورد )

7-  برای مطالعه درباره ی گذشته زمین دانشمندان از چه شواهدی استفاده می کنند ؟( 2 مورد

8-  جدول زیر را کامل کنید :

تعداد الکترون

عدد اتمی

عدد جرمی

13- به فرمول شیمیایی روبرو دقت کرده و به سوالات پاسخ دهید

الف) چه عناصری درفرمول  این ترکیب دیده می شود ؟

ب) از هر عنصر چند اتم درفرمول  این ترکیب دیده می شود ؟

14- برای هر کدام از موارد زیر یک پدیده به جز زلزله مثال بزنید .

الف) برخورد دو ورقه ی قاره ای .....................................

ب) برخورد یک ورقه ی قاره ای با یک ورقه ی اقیانوسی ........................................

ج) ورقه های دور شونده .............................................

د) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی .....................................

« مسائل»

تذکر : نوشتن فرمول و یکا الزامی است .

1-    وزنه برداری وزنه ی 2000 نیوتنی را در مدت 4 ثانیه 2 متر بالا می برد توان این وزنه بردار را محاسبه کنید .

2-     انرژی داده شده به ماشین 3000 ژول و انرژی مفید گرفته شده از آن 1500 ژول است بازده این ماشین را حساب کنید .

3-     علی 600 نیوتن وزن داد و بر روی سکویی ایستاده است اگر مساحت کف یک پای او 100 سانتی متر مربع باشد فشاری که علی بر سطح سکو وارد می کند چقدر است ؟

9 در شکل مقابل یک مخزن پر از آب نشان داده شده است . سه سوراخ به یک اندازه ایجاد کرده ایم اگر هر سه سوراخ را هم زمان باز کنیم محل فرود آمدن آب از سوراخ شماره 1 کدام نقطه خواهد بود ؟ چرا ؟

10 دو ایزوتوپ کلر به صورت        و        نشان داده شده است :

- کدام ایزوتوپ سنگین تر است ؟ ......................

- چرا؟ ...................

11 ـ  پیوند کوولانسی را تعریف کرده و یک ترکیب که دارای این پیوند است نام ببرید .

12- الف) دو خصوصیت از سیارات خارجی را بنویسید ؟

ب) یک سیاره داخلی و یک سیاره خارجی مثال بزنید ؟

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:24  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوال ریاضی سال 1388

سئوالات ترم اول      درس ریاضی         پایه ی اول          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1ـ جملات درست را با     P     و نادرست را با    O      مشخص کنید .

5 آ) اعدادی بر 5 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن بر 5 بخش پذیر باشد.

5 ب ) عدد 42 ، سه مقسوم علیه اول دارد .

5 پ ) بزرگترین مقسوم علیه هر عدد خودآن عدد است .

5 ت ) دو زاویه  30 و 150 متمم یکدیگرند .

2 ـ جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید .

آ ) معکوس عددکسر ............است .

ب) یک سانتی متر برابر با ...............  میلی متراست .

پ ) توان دوم هر عدد را ................ عدد می نامیم.

ت ) دو زاویه متقابل به رأس ........................ هستند .

3 ـ پاسخ درست را مشخص کنید .

آ ) کدام دسته از اعداد زیر اولند ؟

الف ) 17  و25 و 11 5                                ب ) 23 و 11 و 7  5

ج ) 17 و 27 و 11 5                د ) 29 و 13 و 4 5                                                                       

ب ) ( ب م م  ) دو عدد12 و 3 کدام است ؟

الف ) 12   5             ب ) 6   5                      ج ) 35                          د ) 1 5

پ ) 3 برابر عدد 35   کدام است ؟

الف )  6 3     5          ب )5 9 5                ج )15 5                       د ) 315 5

ت ) با توجه به شکل کدام رابطه درست است ؟

4 ـ به جای 5 چه رقمی قرار دهیم .  تا عدد حاصل بر9 بخش پذیر باشد .                                                              5  216   

5 ـ الف ) مجموعه مقسوم علیه های عدد 20 را نوشته و نمودار آن را رسم کنید .

ب ) دو تا ازمضرب های 7 را بنویسید .

6 ـ الف ) بزرگترین مقسوم علیه مشترک 105 و 84 را ازراه نردبانی به دست آورید .

ب ) کوچکترین مضرب مشترک 105 و 84 را به دست آورید .

7 ـ الف ) حاصل عبارت مقابل را به دست آورید .

                                                                                                                                                                                               = 52 + 23 ـ 62

ب ـ حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید . 

                                    = (     )  Í  (     )  Í  (    )

                                      =  4  Í 45

8 ـ الف ) کسر مقابل را تا حد امکان ساده کنید .                                                              

ب ) حاصل را به دست آورید .

پ) پول مریم 1500 تومان است . همه ی پول او چند تومان است .

9 ـ در یک کارگاه ریخته گری آلیاژی از مس و قلع را به نسبت 4 و 3 مخلوط می کنند . برای تهیه 56 کیلوگرم از این آلیاژبه چند کیلوگرم مس و قلع نیاز داریم ؟

10 ـ با توجه به شکل زیر نام 2 پاره خط و 2 نیم خط را بنویسید .  

11 ـ با توجه به شکل زیر تساوی های زیر را کامل کنید .

12 ـ در شکل مقابل     30 = 1  و زاویه 1 و2 متمم هستند .

اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید .

13 ـ ot  نیمساز زاویه ی xoy  است اگر  40 = toy  باشد. زاویه xoy  چند درجه است ؟

14 ـ در شکل زیر نام زاویه های 1و2 را با سه حرف بنویسید .

15 ـ یک زاویه 60 درجه به ضلع 8 سانتی متر رسم کنید و مانند نمونه آن را کامل کنید .

رسم را در پشت صفحه بکشید .


سئوالات ترم اول      درس ریاضی         پایه ی دوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

1)  در مجموعه ی { 7 و 5  و 1 و 0 و 2ـ  } = A چند عدد اوّل وجود دارد ؟ 

الف ) 1                          ب ) 3                                   ج ) 2                                                      د ) 4

2 ) حاصل عبارت :   2    ÷ 210 برابراست با  : 

الف )   11 2                   ب ) 29              ج ) 110             د ) 4    

3 ) بزرگترین عدد دو رقمی در مبنای 4 « بدون تکرارارقام » عبارت است از :

الف )   4  ( 33 )       ب )      4 ( 43 )       ج ) 4( 32 )                د ) 4( 31 )

4 ) مجموع زوایا ی درونی یک پنج ضلعی :

الف ) 360                    ب ) 180             ج ) 900       د ) 540

B .  درستی را با «  P »   و نادرستی را با  « O » معلوم کنید ؟

آ ـ دو زاویه تند در مثلث قائم الزاویه مکمل اند . 5            

ب ـ  اعداد منفی جذر ندارند . 5

ت ـ مجموعه {0} یک مجموعه تهی است . 5

ت ـ حاصل عبارت  ( 5 +2 ـ ) برابر3 + می باشد.  5

C . جاهای خالی رابا کلمه یا عدد مناسب پر کنید ؟

1 ـ دوخط موازی با یک خط خود با هم .............. هستند .

2ـ حاصل عبارت 4 Í 36   ،  برابر ................. است .

3 ـ مجموع زوایای داخلی یک مثلث ، .................. درجه می باشد .

4 ـ در مبنای 2 ، ارقام ................ استفاده می شود .  

D. به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید ؟ باراه حل

1) آ . مجموعه ی اعداد طبیعی زوج یک رقمی را بنویسید ؟

A =

ب ) زیر مجموعه ای از  A بنویسید که عضوهایش مضربی از 3 باشد ؟

  B =

ج ) درستی و نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید ؟

CA5   9 B  5{ 8 و 0 }

2) آ . برای بردارهای زیر یک ضرب متناظر بنویسید ؟

ب . دمای هوای کرج 7 درجه بالای صفر و هوای تبریز 5 درجه سردتر از کرج می باشد ، دمای هوای تبریز را بدست آورید .  

پ . میانگین دمای هوای دو شهر چقدر می باشد ؟

3 ) حاصل عبارات زیر را بدست آورید ؟

 =[ (9 - )  ÷ (6 3-)] × [ (22 + ) - 6 -] ( الف

= ( 3- 5 -) ÷ [ (9 - ) + 7 -] ( ب

4 ) علی با %60 پول خود 5 عدد خودکار 180 تومانی خریداری نمود ، تمام پول علی را حساب کنید ؟ 

5 ) حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید ؟  

6 ) تغییر مبناهای زیر را با راه حل بدست آورید   (ب   7 )  الف ) جذر دقیق  81 / 0   را بدست آورید ؟

ب ) مساحت مربعی 100 سانتی متر مربع می باشد ، اندازه ی هر ضلع آن چقدر است ؟

ج ) جذرهای تقریبی زیر را بدست آورید ؟

« هندسه »

1 )  اندازه ی یک زاویه تند مثلث قائم الزاویه ای 40 می باشد ، اندازه ی زاویه تند دیگر را بدست آورید ؟

2 )  آ . در شکل مقابل نقطه ی M   وسط ضلع BD   است ، چرا دو مثلث ABM    و CDM  با هم برابرند به چه حالت ؟

ب . تساوی های زیر را کامل کنید ؟    AB         =   D =

3 ) مثلث قائم الزاویه را با معلومات داده شده رسم کنید ؟ ( با توضیح مراحل رسم )  

A =90

AB = 4

BC = 6

4 ) در شکل های زیر اندازه زاویه های خواسته شده را پیدا کنید ؟

5 ) در شکل مقابل آیا دو خط d وd   موازیند ؟ چرا ؟

6 ) رسم  یک زاویه ی 90 رسم کنید که اندازه ی هر ضلع آن 10 متر باشد و مانند نمونه بکشید .  


سئوالات ترم اول      درس ریاضی         پایه ی سوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A . جمله های درست را با      P   و جمله های نادرست را با      O    مشخص کنید ؟

1)  عدد 2 تنها عدد زوج اول است .  5 

2 ) چهارضلعی منتظم مربع نام دارد . 5

 3)  2 عددی گویا است .5

4 ) اگر یک دایره را به کمان مساوی تقسیم کنیم ، اندازه ی هر کمان 70 است .5

  B. گزینه درست رادر پرسش های زیر مشخص کنید .

1 ) کدام یک از عبارت های زیر درست است ؟

2 ) اگر                               و                 باشند ، مختصات بردار حاصل جمع b , a  برابر است با :

3 ) 5 برابرعددی به اضافه 3 می شود 18  ، آن عدد کدام است :  

4 ) چنان که خطی بر دایره ای مماس باشد ، زاویه ی بین شعاع دایره و خط مماس در نقطه ی تماس چند درجه است .

الف ) 180                    ب ) 90           ج ) 60     د ) 45

C.  جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید  ؟

1ـ تنها عدد طبیعی که نه اول است و نه مرکب ، عدد ...................... می باشد .

2ـ زاویه های محاطی روبرو به یک کمان .............................. هستند .

3 ـ اگر فاصله ی مرکز دایره تا یک نقطه برابر نصف شعاع دایره باشد ، نقطه ی .................. دایره است .

4 ـ مختصات برداری                                      مساوی  .................... است  .

D. به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید ؟ (باراه حل )

1) آ . در مجموعه ی { 16 و 53 و 44 و 29 و 17 ، 3 ، 2- }=A   اعداد اول را مشخص کنید ؟

ب .  در یک کارگاه قالی بافی دو نفر برای بافتن یک قالیچه کوچک 51 روز کار کردند ؟

اگر تعداد آنها 3 نفر بود ، این قالیچه را چند روزه می بافتند ؟

2) حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید .

3 ) اگر   10= 5a  باشد ، حاصل 5a+2 را حساب کنید ؟

4 ) جذر عدد 4/53 را تا دو رقم اعشار حساب کنید و امتحان آن را بنویسید ؟

5 ) آ. مجموعه A  را با نماد ریاضی بنویسید ؟

ب. مجموعه B را با اعضا نمایش دهید ؟

6 ) حاصل عبارت زیر را بدست آورید ؟                                                          

(الف

 (ب  

  7 )  آ. اگر                    و                         باشد :

ب‌.   را بدست آورید ؟

پ: معادله مختصاتی روبرو را حل کنید و              را به دست آورید ؟  

8) بردار حاصل جمع دو بردار             و             را رسم کنید ؟

9 )  آ . حاصل ضرب را بدست آورده و عبارت جبری را ساده کنید ؟

ب. عبارت مقابل را به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید ؟

ج. مقدار عددی عبارت                           را به ازای                   و                        بدست آورید ؟

10 ) معادلات زیر را حل کنید ؟

11 ) حالتهای خط و دایره را با رسم شکل نام ببرید ؟

12) در شکل مقابل کمان های AB و CD  با هم مساوی اند . چرا مثلث های            و            متساوی اند ؟(O  مرکز دایره است )

13 ) الف ) اندازه هر زاویه ی داخلی یک 5 ضلعی منتظم رابدست آورید ؟

ب) در هر شکل اندازه ی کمان و زاویه های خواسته شده را بدست آورید ؟

14 ) الف ) مثلث متساوی الاضلاعی به ضلع 10cm  رسم کنید .

ب) اضلاع مثلث را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنید .   ج) مانند نمونه رسم را بکشید .   

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:30  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات عربی ترم اول 1388

سئوالات ترم اول      درس عربی         پایه ی اول         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1)      کلمات زیر را ترجمه کنید .

اِمرَاَه :               ثَوب :                  لاشَکَ :                 انار:          پنجره :        طلافروش :

2 ) ترجمه های جملات زیر را کامل کنید :

الف ) ذلک لَحمُ طیرٍ . آن ............. پرنده است .

ب ) الطفل امام الصخرهِ . کودک ................ تخته سنگ است . 

3 ) کدام ترجمه صحیح است .

1ـ الوالد : این الکنز؟                             الف : پدر گنج کجاست ؟5                                 ب : فرزند : گنج کجاست ؟ 5

2ـ تسأل النمله :                                   الف : کبوتر پرسید 5               ب : مورچه می پرسد 5

4 ) جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید : 

الف : الاسد : انا افضل .

ب : هذه برکه جنب الشجره

ج : تلک السیاره فی الشارع .

د : هل علی الورده فراشه .

5 ) این عبارت ها را به عربی بنویسید :

الف : شکارچی در جنگل است .          ب : این رود کوچکی است .

6 ) با توجه به حروف شمسی و قمری ، کدام کلمه شمسی و کدام کلمه قمری است .

الیوم                   الصدق                             الکرسی                       النجمه

7 ) در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید :

الف : …………..     صوره جمیله . (دور )                                             ب : ………… ورقه . ( نزدیک )       

ج : …………...      طالب نظیف . ( نزدیک )                           د : ………….. بحر واسع ( دور )

8 ) در گروه کلمات زیر کدام کلمه با بقیه نا هماهنگ است زیر آن خط بکشید :

الف : هذا ـ بیت ـ ذلک ـ هذه                               ب: من  ـ ما  ـ  این  ـ  هُو

ج : المعلم  ـ  الطالب ـ الطیبه  ـ الولد .

9 ) یک کلمه مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید :

الف : ....................... هو ؟ هو زارع . ( ما ـ من ـ هل )

ب : هل ذلک جدار ؟ نعم ذلک ...................... . ( بیت ـ باب ـ جدار )

ج : ................... فی المدرسه . ( العامل ـ المعلم ـ الملک )

د : ................... المؤمنه فی المدینه ( تلک ـ ذلک ـ هذا )

10 ) غلط های موجود در جمله های زیر را درست کنید :

الف : ما هذا ؟ ذلک نحله . ( 2 غلط )           ب : هو معلمه . ( 1 غلط )

ج : هذه الطالب فی البیت . ( 1 غلط )

11 ) با توجه به تصویر به سئوال زیر پاسخ دهید .

هل تلک فراشه ؟  ....................        ......................     .....................

12 ) کدام جمله ها اسم اشاره آن غلط است .

ذلک بیت               هذه باب                   هذا فاطمه               تلک صوره

13 ) آیات قرآنی زیر را با توجه به معنا کامل کنید:

الف : جنه من نخیل و .................... باغی از خرما و انگور

ب : یخرج منهما الـ ...................  و المرجان ، از آن مروارید و مرجان خارج می شود .

14 ) با توجه به پاسخ داده شده سؤال مناسب بنویسید .

................     ................. ؟ اَلام ُّ  فی البیت ِ.


سئوالات ترم اول      درس عربی         پایه ی دوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1)       کلمات زیر را ترجمه کنید .

البومه :               کرسی :                 دشمن :               هیزم :

2 ) فقط کلماتی که مشخص شده معنا کنید .

وصلنا الی مقرنا                          هل نسیت مره اخری

3 ) کدام معنی برای عبارت داده شده صحیح است     وصل الاب الی البیت

الف : مادر به خانه آمد                                          ب : پدر به خانه رسید

4 ) جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید : 

الف :  سترت نفسی بین الاشجار.

ب : حمل حجاره من سجیل .

ج : ندفن الباقی تحت الشجره .

5 )  با توجه به متن داده شده به سؤالات پاسخ دهید :

السید الجلیلی رجل غیر منظم . هو موظف . فقد رساله الرئیس. سأل من السید الابراهیمی

هل رأیت رساله الرئیس؟

الف : السید الجلیلی رجل منظم                   ص                غ

ب : من فقد رساله الرئیس                     السید الابراهیمی                                             السید الجلیلی

ج : هل السید الجلیلی موظف                       نعم                             لا

6 ) جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید .   

  الف :   انتم ................ الکتاب . ( اَخَذَ  )                         

  ب :  اللهم انت قد ..................... القرآن آیه للناس . (جَعَلَ )

ج : انا ................ درسی . ( کَتَبَ )                                                            

د : الطالبات ................. کلام المعلمه ( سَمِعَ )

7) غلط های عبارات زیر را تصحیح کنید :

الف : اَیها الطفل انتِ لَعبتَ فی البیتِ                   ب: هُم شَرِبَتا مِن الماء

8 ) جمله زیر را به عربی بنویسید .

شما از کلاس خارج شدید ( جمع مذکر )

9 ) برای ضمیر های زیر فعل ماضی مناسب بنویسید .

هی .................   ( ن ـ ظ ـ ر )                                                              اَنتن َّ ................ (ذ ـ هـ    ـ ب )

اَنتما ................  ( ف ـ هـ   ـ م )                                         

هُم ................ ( ذ ـ  ک ـ ر )

10 ) جمله های زیر را به جمع تبدیل کنید .   

هو نظر الی السماء                                     هی عملت اعما لاً صالحاً

11 ) با استفاده از نعم پاسخ دهید .

هل فَرحت بنعمه الله ؟

12 ) متناسب با ضمیر داده شده جمله را تغییر دهید .  

الف : اَنتَ ترکتَ عباده الطاغوت ( انتُما )

ب :  اَنا ذکرتُ الله فی جمیع الاعمال ( نحنُ )

13 ) با توجه به معنی آیات جای را پر کنید . ( رجل ـ ذهب ـ قلیل)  

الف : متاع الدنیا ..................... بهره ی دنیا اندک است .

ب : قال ..................... مؤمنٌ . مردی مؤمن گفت .

14 ) هم خانواده ی کلمات داده شده را در آیات پیدا کنید .

( شرب )   عیناً یشربُ بها المقربون

( رجع )  یَرجِعَ اِلینا موسی


سئوالات ترم اول      درس عربی         پایه ی سوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1)       کلمات زیر را ترجمه کنید .

مثمره  :                          زجاج  :                         چیره  :             چراندن :

2 ) ترجمه های جملات زیر را کامل کنید :

الف : اسم قائد العملیات مسعود ٌ .  اسم ................... عملیات مسعود است .

ب : اُصلبهم غداً فی جذوع النخل . به دار بیاویزآنها را .................... بر تنه درختان خرما .

ج : فی بیوت البوساء . در خانه های ................... .

د : خرج سلیمان لتفقد جیشه . سلیمان برای .................. سپاهش خارج شد .

3 ) جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید .

الف : یا مریم اسجدی و ارکعی .                                      

ب : معنویات الجنود ضعیفهٌ

ج : الذی یترک عباده الاصنام .

د : ان الله مع الصابرین .

4 ) جمله های زیر را به عربی بنویسید : 

الف : در را باز کن ( مذکر ) ..............................  

ب :  الان به کتابخانه می روم ...........................

5 )  با توجه به متن داده شده به سؤالات پاسخ دهید :

مرض صاحب البستان و قال : یا اولادی ! ارحموا الضُعفاء . إعملوا لله . اِفتحوا باب البستان للفقراء .

الف : هل مرض صاحب البستان ؟نعم                          لا

ب : ماذا طلب صاحب البستان ؟ جمع المحصول       ارحم علی الضعفاء  

6 ) برای فعل های زیر ضمیر مناسب بنویسید .  

......... ینصران      ........... لاینظرن     ............  اسالی    ......... عَبَدتُم

7 ) فعل های زیر را منفی کنید .

تخرجون (                           )                                                                  ذهبنا (                            )

8 ) حروف اصلی و حروف زائد و وزن کلمه زیر را بنویسید .

صابِرینَ              حروف اصلی  .................     حروف زائد ................            وزن  ......................

9 ) سؤال زیر را پاسخ دهید .

هل یقرأ الطالب دروسه فی المدرسه؟ ..........................................

10 ) صیغه های خواسته شده را از حروف داده شده بسازید .

الف : مضارع منفی ـ مفرد ـ مؤنث ـ غایب . ( أ ـ  م ـ ر )  (    ُ    )

ب : آینده دور ( مستقبل )   جمع مذکر غایب ( ج ـ ع ـ ل ) (   َ  )

ج : فعل امر مثنی مذکر مخاطب ( ج ـ ل ـ س ) ( ب )

11 ) با توجه به معنی آیات ، جاهای خالی را پر کنید .

الف : فـَ   .... تذهبون  . ( پس کجا می روید ؟ )

ب : و عنده ....... الغیب . ( و کلید های غیب تنها نزد اوست )

12 ) ترجمه آیات را کامل کنید .

الف : ارجعی الی ربکِ . ...................... به نزد پروردگارت

ب : لکم فیها فواکه کثیره . برای شما در آنها ( باغ های بهشت ) .................. فراوان است .

13 ) وزن های خواسته شده را بنویسید .

ترفع                اسم فاعل (       ) ................. اسم مفعول (              )

حرم                 فعیل (          )  .................... افعال (                 )

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:4  توسط م.ابهـــــــــری 

مطالب قدیمی‌تر