مدرسه راهنمایی دخترانه توحید منطقه 4

نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوال ریاضی سال 1388

سئوالات ترم اول      درس ریاضی         پایه ی اول          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1ـ جملات درست را با     P     و نادرست را با    O      مشخص کنید .

5 آ) اعدادی بر 5 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن بر 5 بخش پذیر باشد.

5 ب ) عدد 42 ، سه مقسوم علیه اول دارد .

5 پ ) بزرگترین مقسوم علیه هر عدد خودآن عدد است .

5 ت ) دو زاویه  30 و 150 متمم یکدیگرند .

2 ـ جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید .

آ ) معکوس عددکسر ............است .

ب) یک سانتی متر برابر با ...............  میلی متراست .

پ ) توان دوم هر عدد را ................ عدد می نامیم.

ت ) دو زاویه متقابل به رأس ........................ هستند .

3 ـ پاسخ درست را مشخص کنید .

آ ) کدام دسته از اعداد زیر اولند ؟

الف ) 17  و25 و 11 5                                ب ) 23 و 11 و 7  5

ج ) 17 و 27 و 11 5                د ) 29 و 13 و 4 5                                                                       

ب ) ( ب م م  ) دو عدد12 و 3 کدام است ؟

الف ) 12   5             ب ) 6   5                      ج ) 35                          د ) 1 5

پ ) 3 برابر عدد 35   کدام است ؟

الف )  6 3     5          ب )5 9 5                ج )15 5                       د ) 315 5

ت ) با توجه به شکل کدام رابطه درست است ؟

4 ـ به جای 5 چه رقمی قرار دهیم .  تا عدد حاصل بر9 بخش پذیر باشد .                                                              5  216   

5 ـ الف ) مجموعه مقسوم علیه های عدد 20 را نوشته و نمودار آن را رسم کنید .

ب ) دو تا ازمضرب های 7 را بنویسید .

6 ـ الف ) بزرگترین مقسوم علیه مشترک 105 و 84 را ازراه نردبانی به دست آورید .

ب ) کوچکترین مضرب مشترک 105 و 84 را به دست آورید .

7 ـ الف ) حاصل عبارت مقابل را به دست آورید .

                                                                                                                                                                                               = 52 + 23 ـ 62

ب ـ حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید . 

                                    = (     )  Í  (     )  Í  (    )

                                      =  4  Í 45

8 ـ الف ) کسر مقابل را تا حد امکان ساده کنید .                                                              

ب ) حاصل را به دست آورید .

پ) پول مریم 1500 تومان است . همه ی پول او چند تومان است .

9 ـ در یک کارگاه ریخته گری آلیاژی از مس و قلع را به نسبت 4 و 3 مخلوط می کنند . برای تهیه 56 کیلوگرم از این آلیاژبه چند کیلوگرم مس و قلع نیاز داریم ؟

10 ـ با توجه به شکل زیر نام 2 پاره خط و 2 نیم خط را بنویسید .  

11 ـ با توجه به شکل زیر تساوی های زیر را کامل کنید .

12 ـ در شکل مقابل     30 = 1  و زاویه 1 و2 متمم هستند .

اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید .

13 ـ ot  نیمساز زاویه ی xoy  است اگر  40 = toy  باشد. زاویه xoy  چند درجه است ؟

14 ـ در شکل زیر نام زاویه های 1و2 را با سه حرف بنویسید .

15 ـ یک زاویه 60 درجه به ضلع 8 سانتی متر رسم کنید و مانند نمونه آن را کامل کنید .

رسم را در پشت صفحه بکشید .


سئوالات ترم اول      درس ریاضی         پایه ی دوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

1)  در مجموعه ی { 7 و 5  و 1 و 0 و 2ـ  } = A چند عدد اوّل وجود دارد ؟ 

الف ) 1                          ب ) 3                                   ج ) 2                                                      د ) 4

2 ) حاصل عبارت :   2    ÷ 210 برابراست با  : 

الف )   11 2                   ب ) 29              ج ) 110             د ) 4    

3 ) بزرگترین عدد دو رقمی در مبنای 4 « بدون تکرارارقام » عبارت است از :

الف )   4  ( 33 )       ب )      4 ( 43 )       ج ) 4( 32 )                د ) 4( 31 )

4 ) مجموع زوایا ی درونی یک پنج ضلعی :

الف ) 360                    ب ) 180             ج ) 900       د ) 540

B .  درستی را با «  P »   و نادرستی را با  « O » معلوم کنید ؟

آ ـ دو زاویه تند در مثلث قائم الزاویه مکمل اند . 5            

ب ـ  اعداد منفی جذر ندارند . 5

ت ـ مجموعه {0} یک مجموعه تهی است . 5

ت ـ حاصل عبارت  ( 5 +2 ـ ) برابر3 + می باشد.  5

C . جاهای خالی رابا کلمه یا عدد مناسب پر کنید ؟

1 ـ دوخط موازی با یک خط خود با هم .............. هستند .

2ـ حاصل عبارت 4 Í 36   ،  برابر ................. است .

3 ـ مجموع زوایای داخلی یک مثلث ، .................. درجه می باشد .

4 ـ در مبنای 2 ، ارقام ................ استفاده می شود .  

D. به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید ؟ باراه حل

1) آ . مجموعه ی اعداد طبیعی زوج یک رقمی را بنویسید ؟

A =

ب ) زیر مجموعه ای از  A بنویسید که عضوهایش مضربی از 3 باشد ؟

  B =

ج ) درستی و نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید ؟

CA5   9 B  5{ 8 و 0 }

2) آ . برای بردارهای زیر یک ضرب متناظر بنویسید ؟

ب . دمای هوای کرج 7 درجه بالای صفر و هوای تبریز 5 درجه سردتر از کرج می باشد ، دمای هوای تبریز را بدست آورید .  

پ . میانگین دمای هوای دو شهر چقدر می باشد ؟

3 ) حاصل عبارات زیر را بدست آورید ؟

 =[ (9 - )  ÷ (6 3-)] × [ (22 + ) - 6 -] ( الف

= ( 3- 5 -) ÷ [ (9 - ) + 7 -] ( ب

4 ) علی با %60 پول خود 5 عدد خودکار 180 تومانی خریداری نمود ، تمام پول علی را حساب کنید ؟ 

5 ) حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید ؟  

6 ) تغییر مبناهای زیر را با راه حل بدست آورید   (ب   7 )  الف ) جذر دقیق  81 / 0   را بدست آورید ؟

ب ) مساحت مربعی 100 سانتی متر مربع می باشد ، اندازه ی هر ضلع آن چقدر است ؟

ج ) جذرهای تقریبی زیر را بدست آورید ؟

« هندسه »

1 )  اندازه ی یک زاویه تند مثلث قائم الزاویه ای 40 می باشد ، اندازه ی زاویه تند دیگر را بدست آورید ؟

2 )  آ . در شکل مقابل نقطه ی M   وسط ضلع BD   است ، چرا دو مثلث ABM    و CDM  با هم برابرند به چه حالت ؟

ب . تساوی های زیر را کامل کنید ؟    AB         =   D =

3 ) مثلث قائم الزاویه را با معلومات داده شده رسم کنید ؟ ( با توضیح مراحل رسم )  

A =90

AB = 4

BC = 6

4 ) در شکل های زیر اندازه زاویه های خواسته شده را پیدا کنید ؟

5 ) در شکل مقابل آیا دو خط d وd   موازیند ؟ چرا ؟

6 ) رسم  یک زاویه ی 90 رسم کنید که اندازه ی هر ضلع آن 10 متر باشد و مانند نمونه بکشید .  


سئوالات ترم اول      درس ریاضی         پایه ی سوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A . جمله های درست را با      P   و جمله های نادرست را با      O    مشخص کنید ؟

1)  عدد 2 تنها عدد زوج اول است .  5 

2 ) چهارضلعی منتظم مربع نام دارد . 5

 3)  2 عددی گویا است .5

4 ) اگر یک دایره را به کمان مساوی تقسیم کنیم ، اندازه ی هر کمان 70 است .5

  B. گزینه درست رادر پرسش های زیر مشخص کنید .

1 ) کدام یک از عبارت های زیر درست است ؟

2 ) اگر                               و                 باشند ، مختصات بردار حاصل جمع b , a  برابر است با :

3 ) 5 برابرعددی به اضافه 3 می شود 18  ، آن عدد کدام است :  

4 ) چنان که خطی بر دایره ای مماس باشد ، زاویه ی بین شعاع دایره و خط مماس در نقطه ی تماس چند درجه است .

الف ) 180                    ب ) 90           ج ) 60     د ) 45

C.  جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید  ؟

1ـ تنها عدد طبیعی که نه اول است و نه مرکب ، عدد ...................... می باشد .

2ـ زاویه های محاطی روبرو به یک کمان .............................. هستند .

3 ـ اگر فاصله ی مرکز دایره تا یک نقطه برابر نصف شعاع دایره باشد ، نقطه ی .................. دایره است .

4 ـ مختصات برداری                                      مساوی  .................... است  .

D. به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید ؟ (باراه حل )

1) آ . در مجموعه ی { 16 و 53 و 44 و 29 و 17 ، 3 ، 2- }=A   اعداد اول را مشخص کنید ؟

ب .  در یک کارگاه قالی بافی دو نفر برای بافتن یک قالیچه کوچک 51 روز کار کردند ؟

اگر تعداد آنها 3 نفر بود ، این قالیچه را چند روزه می بافتند ؟

2) حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید .

3 ) اگر   10= 5a  باشد ، حاصل 5a+2 را حساب کنید ؟

4 ) جذر عدد 4/53 را تا دو رقم اعشار حساب کنید و امتحان آن را بنویسید ؟

5 ) آ. مجموعه A  را با نماد ریاضی بنویسید ؟

ب. مجموعه B را با اعضا نمایش دهید ؟

6 ) حاصل عبارت زیر را بدست آورید ؟                                                          

(الف

 (ب  

  7 )  آ. اگر                    و                         باشد :

ب‌.   را بدست آورید ؟

پ: معادله مختصاتی روبرو را حل کنید و              را به دست آورید ؟  

8) بردار حاصل جمع دو بردار             و             را رسم کنید ؟

9 )  آ . حاصل ضرب را بدست آورده و عبارت جبری را ساده کنید ؟

ب. عبارت مقابل را به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید ؟

ج. مقدار عددی عبارت                           را به ازای                   و                        بدست آورید ؟

10 ) معادلات زیر را حل کنید ؟

11 ) حالتهای خط و دایره را با رسم شکل نام ببرید ؟

12) در شکل مقابل کمان های AB و CD  با هم مساوی اند . چرا مثلث های            و            متساوی اند ؟(O  مرکز دایره است )

13 ) الف ) اندازه هر زاویه ی داخلی یک 5 ضلعی منتظم رابدست آورید ؟

ب) در هر شکل اندازه ی کمان و زاویه های خواسته شده را بدست آورید ؟

14 ) الف ) مثلث متساوی الاضلاعی به ضلع 10cm  رسم کنید .

ب) اضلاع مثلث را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنید .   ج) مانند نمونه رسم را بکشید .   

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:30  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات عربی ترم اول 1388

سئوالات ترم اول      درس عربی         پایه ی اول         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1)      کلمات زیر را ترجمه کنید .

اِمرَاَه :               ثَوب :                  لاشَکَ :                 انار:          پنجره :        طلافروش :

2 ) ترجمه های جملات زیر را کامل کنید :

الف ) ذلک لَحمُ طیرٍ . آن ............. پرنده است .

ب ) الطفل امام الصخرهِ . کودک ................ تخته سنگ است . 

3 ) کدام ترجمه صحیح است .

1ـ الوالد : این الکنز؟                             الف : پدر گنج کجاست ؟5                                 ب : فرزند : گنج کجاست ؟ 5

2ـ تسأل النمله :                                   الف : کبوتر پرسید 5               ب : مورچه می پرسد 5

4 ) جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید : 

الف : الاسد : انا افضل .

ب : هذه برکه جنب الشجره

ج : تلک السیاره فی الشارع .

د : هل علی الورده فراشه .

5 ) این عبارت ها را به عربی بنویسید :

الف : شکارچی در جنگل است .          ب : این رود کوچکی است .

6 ) با توجه به حروف شمسی و قمری ، کدام کلمه شمسی و کدام کلمه قمری است .

الیوم                   الصدق                             الکرسی                       النجمه

7 ) در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید :

الف : …………..     صوره جمیله . (دور )                                             ب : ………… ورقه . ( نزدیک )       

ج : …………...      طالب نظیف . ( نزدیک )                           د : ………….. بحر واسع ( دور )

8 ) در گروه کلمات زیر کدام کلمه با بقیه نا هماهنگ است زیر آن خط بکشید :

الف : هذا ـ بیت ـ ذلک ـ هذه                               ب: من  ـ ما  ـ  این  ـ  هُو

ج : المعلم  ـ  الطالب ـ الطیبه  ـ الولد .

9 ) یک کلمه مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید :

الف : ....................... هو ؟ هو زارع . ( ما ـ من ـ هل )

ب : هل ذلک جدار ؟ نعم ذلک ...................... . ( بیت ـ باب ـ جدار )

ج : ................... فی المدرسه . ( العامل ـ المعلم ـ الملک )

د : ................... المؤمنه فی المدینه ( تلک ـ ذلک ـ هذا )

10 ) غلط های موجود در جمله های زیر را درست کنید :

الف : ما هذا ؟ ذلک نحله . ( 2 غلط )           ب : هو معلمه . ( 1 غلط )

ج : هذه الطالب فی البیت . ( 1 غلط )

11 ) با توجه به تصویر به سئوال زیر پاسخ دهید .

هل تلک فراشه ؟  ....................        ......................     .....................

12 ) کدام جمله ها اسم اشاره آن غلط است .

ذلک بیت               هذه باب                   هذا فاطمه               تلک صوره

13 ) آیات قرآنی زیر را با توجه به معنا کامل کنید:

الف : جنه من نخیل و .................... باغی از خرما و انگور

ب : یخرج منهما الـ ...................  و المرجان ، از آن مروارید و مرجان خارج می شود .

14 ) با توجه به پاسخ داده شده سؤال مناسب بنویسید .

................     ................. ؟ اَلام ُّ  فی البیت ِ.


سئوالات ترم اول      درس عربی         پایه ی دوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1)       کلمات زیر را ترجمه کنید .

البومه :               کرسی :                 دشمن :               هیزم :

2 ) فقط کلماتی که مشخص شده معنا کنید .

وصلنا الی مقرنا                          هل نسیت مره اخری

3 ) کدام معنی برای عبارت داده شده صحیح است     وصل الاب الی البیت

الف : مادر به خانه آمد                                          ب : پدر به خانه رسید

4 ) جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید : 

الف :  سترت نفسی بین الاشجار.

ب : حمل حجاره من سجیل .

ج : ندفن الباقی تحت الشجره .

5 )  با توجه به متن داده شده به سؤالات پاسخ دهید :

السید الجلیلی رجل غیر منظم . هو موظف . فقد رساله الرئیس. سأل من السید الابراهیمی

هل رأیت رساله الرئیس؟

الف : السید الجلیلی رجل منظم                   ص                غ

ب : من فقد رساله الرئیس                     السید الابراهیمی                                             السید الجلیلی

ج : هل السید الجلیلی موظف                       نعم                             لا

6 ) جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید .   

  الف :   انتم ................ الکتاب . ( اَخَذَ  )                         

  ب :  اللهم انت قد ..................... القرآن آیه للناس . (جَعَلَ )

ج : انا ................ درسی . ( کَتَبَ )                                                            

د : الطالبات ................. کلام المعلمه ( سَمِعَ )

7) غلط های عبارات زیر را تصحیح کنید :

الف : اَیها الطفل انتِ لَعبتَ فی البیتِ                   ب: هُم شَرِبَتا مِن الماء

8 ) جمله زیر را به عربی بنویسید .

شما از کلاس خارج شدید ( جمع مذکر )

9 ) برای ضمیر های زیر فعل ماضی مناسب بنویسید .

هی .................   ( ن ـ ظ ـ ر )                                                              اَنتن َّ ................ (ذ ـ هـ    ـ ب )

اَنتما ................  ( ف ـ هـ   ـ م )                                         

هُم ................ ( ذ ـ  ک ـ ر )

10 ) جمله های زیر را به جمع تبدیل کنید .   

هو نظر الی السماء                                     هی عملت اعما لاً صالحاً

11 ) با استفاده از نعم پاسخ دهید .

هل فَرحت بنعمه الله ؟

12 ) متناسب با ضمیر داده شده جمله را تغییر دهید .  

الف : اَنتَ ترکتَ عباده الطاغوت ( انتُما )

ب :  اَنا ذکرتُ الله فی جمیع الاعمال ( نحنُ )

13 ) با توجه به معنی آیات جای را پر کنید . ( رجل ـ ذهب ـ قلیل)  

الف : متاع الدنیا ..................... بهره ی دنیا اندک است .

ب : قال ..................... مؤمنٌ . مردی مؤمن گفت .

14 ) هم خانواده ی کلمات داده شده را در آیات پیدا کنید .

( شرب )   عیناً یشربُ بها المقربون

( رجع )  یَرجِعَ اِلینا موسی


سئوالات ترم اول      درس عربی         پایه ی سوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

1)       کلمات زیر را ترجمه کنید .

مثمره  :                          زجاج  :                         چیره  :             چراندن :

2 ) ترجمه های جملات زیر را کامل کنید :

الف : اسم قائد العملیات مسعود ٌ .  اسم ................... عملیات مسعود است .

ب : اُصلبهم غداً فی جذوع النخل . به دار بیاویزآنها را .................... بر تنه درختان خرما .

ج : فی بیوت البوساء . در خانه های ................... .

د : خرج سلیمان لتفقد جیشه . سلیمان برای .................. سپاهش خارج شد .

3 ) جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید .

الف : یا مریم اسجدی و ارکعی .                                      

ب : معنویات الجنود ضعیفهٌ

ج : الذی یترک عباده الاصنام .

د : ان الله مع الصابرین .

4 ) جمله های زیر را به عربی بنویسید : 

الف : در را باز کن ( مذکر ) ..............................  

ب :  الان به کتابخانه می روم ...........................

5 )  با توجه به متن داده شده به سؤالات پاسخ دهید :

مرض صاحب البستان و قال : یا اولادی ! ارحموا الضُعفاء . إعملوا لله . اِفتحوا باب البستان للفقراء .

الف : هل مرض صاحب البستان ؟نعم                          لا

ب : ماذا طلب صاحب البستان ؟ جمع المحصول       ارحم علی الضعفاء  

6 ) برای فعل های زیر ضمیر مناسب بنویسید .  

......... ینصران      ........... لاینظرن     ............  اسالی    ......... عَبَدتُم

7 ) فعل های زیر را منفی کنید .

تخرجون (                           )                                                                  ذهبنا (                            )

8 ) حروف اصلی و حروف زائد و وزن کلمه زیر را بنویسید .

صابِرینَ              حروف اصلی  .................     حروف زائد ................            وزن  ......................

9 ) سؤال زیر را پاسخ دهید .

هل یقرأ الطالب دروسه فی المدرسه؟ ..........................................

10 ) صیغه های خواسته شده را از حروف داده شده بسازید .

الف : مضارع منفی ـ مفرد ـ مؤنث ـ غایب . ( أ ـ  م ـ ر )  (    ُ    )

ب : آینده دور ( مستقبل )   جمع مذکر غایب ( ج ـ ع ـ ل ) (   َ  )

ج : فعل امر مثنی مذکر مخاطب ( ج ـ ل ـ س ) ( ب )

11 ) با توجه به معنی آیات ، جاهای خالی را پر کنید .

الف : فـَ   .... تذهبون  . ( پس کجا می روید ؟ )

ب : و عنده ....... الغیب . ( و کلید های غیب تنها نزد اوست )

12 ) ترجمه آیات را کامل کنید .

الف : ارجعی الی ربکِ . ...................... به نزد پروردگارت

ب : لکم فیها فواکه کثیره . برای شما در آنها ( باغ های بهشت ) .................. فراوان است .

13 ) وزن های خواسته شده را بنویسید .

ترفع                اسم فاعل (       ) ................. اسم مفعول (              )

حرم                 فعیل (          )  .................... افعال (                 )

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:4  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوال ترم اول زبان 88

 

سئوالات ترم اول      درس زبان انگلیسی        پایه ی اول          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

واژگان ( 4 نمره ) vocabulary                                                                                                                           

A. حروف كوچك داخل پرانتز را با توجه به حرف بزرگ مربوطه در جاي خالي بنويسيد .                              ( r – k – b – q )

1. K ( ... )                2. B ( ... )                 3. R ( ... )                4. Q ( ... )

B. در هر گروه از كلمات زير ،كلمه ي ناهماهنگ را مشخص كرده و داخل پرانتز بنويسيد .

5. cat – dog – hen – map    ( ..... )

6. book – door – pen – pencil    ( ........ )

C. با توجه به تصاوير، با حروف به هم ريخته ی زیركلمه ي صحيح بسازيد .          

 7. ( g – b – a )  ………                               8. ( s – h – i – f )  ………..

D. كلمات داده شده را به تصاوير مربوطه متصل كنيد .

9. a hand

10. a car

11. a ball

12. a hen

  ساختارهای دستوری ( 7 نمره ) structure

E. با توجه به تصاوير ،گزينه ي صحيح را مشخص كنيد .

13. ..... is a student . ( He – She – It )

14. …. is a cat . ( It – He – I )

F. جمله هاي زير را با كلمات داده شده كامل كنيد . ( يك لغت اضافي است . )               ( is – I'm – He – car – student )

15. …… is a teacher .

16. She ….. a student .

17. ….. a teacher .

18. It's a …... .

G. با توجه به كلمه ي داخل پرانتز ،جمله هاي زير را بازنويسي كنيد .

19. I am a student . ( You )

20. He is a teacher . ( pen )

h. جمله هاي زير را به صورت مخفف بنويسيد .

21. She is a teacher .

22. I am a student .

مكالمه ( 3 نمره ) dialogue                                                                                                                                   

I. با دانش آموخته هاي خود ،  مكالمه ي داده شده را كامل كنيد .

23. A: Hello .                          B: .......... .

24. B: How ........ you ?          B: I'm ........ , ........... you . ....... you ?

25. A: Fine , ............ .

درك مطلب ( 2 نمره )                                                                                     reading                                                               

J. پس از خواندن جمله های زیر ، حرف مربوط به هر جمله را با توجه به تصاویر در جای خالی بنویسید .

a. It is a bell .

b. It is a door .

c. It is a desk.

d. It is a hat .                         

                                        26. ( … )                 27. ( … )                     28. ( … )                   29. ( … )

ديكته ( 4 نمره )                                                                                     spelling                                                               

K. با توجه به تصاوير، حروف افتاده را در كلمات زير بنويسيد .

                        30. r_ler                           31. b_s                     32. b_x                  33. c_p

L. حروف افتاده را در كلمات مشخص شده بنويسيد .

34. It is a ba-ket .

35. It is a cha-r.

36. It is a wind-w .

37. It is a r-dio .


سئوالات ترم اول      درس زبان انگلیسی        پایه ی سوم           مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

ديكته ( 6 نمره )                                                    Spelling        

 .Aاملاي كامل كلمات ناقص را با توجه به تصاوير بنويسيد .                                                                            

 1. b_n_h                                                                   2. c_rto_n                                                                                 

  .B املاي ناقص كلمات مشخص شده را در هر جمله كامل كنيد .                                                                                                                         

3. A tiger eats a lot of me_t .

4. A good student answered all the quest_ons .

5. In the park , he is reading a ne_spaper .

6. In the picture , you see my neig_bours .

7. My mother is making te_ .

8. My friend has some gu_sts .

9. The bag is on the gro_nd .

10. The books are in the book_ase . 

واژگان (12  نمره ) vocabulary 

 .Cكدام كلمه از نظر معنايي به گروه خود تعلق ندارد .

11. animal - camel - horse - lion . ( ………)

12. beautiful - kind - famous - people .( ……… )

.Dجاهاي خالي را با عبارات داده شده در ستون مقابل آن ها كامل كنيد . ( يك عبارت اضافي است . )                           

13. We put money ……………….. .                                 a. in the garden

14. We see flowers ………………. .                                 b. in the library

                                                                                            c. in the wallet

E.جملات زير را با كلمات داده شده كامل كنيد . ( يك كلمه اضافي است . )                                                            

( test - women - different - store - ready )                                                                                                    

 

15. The teachers always read ………… books .

16. The students studied hard for their ……….. last night .  

17. The girls are getting ………. for school .

18. The old ……….. are sitting in the park ..

F.جدول زير را با توجه به جملات كامل كنيد .                                                                                                

          n

 

 

 

l

 

 

 

 

l

 

 

 

 

l

 

19. A chair has four ……. .                                                                                19

20. This book is not small . It's …….. .                                                             20

21. What does he look …….. ? – tall and thin .                                                 21    

 

3

G. با استفاده از دانش واژگاني خود جملات زير را كامل كنيد .

22. We cook lunch in the ……….. .

23. We see some of wild animals in the ……… .

            24. We usually put our clothes in the ………. ..

2

H. كلمه ي صحيح داخل پرانتز را انتخاب كنيد .

25. This lesson was ……… . ( easy – big – small )

26. Your mother's sister is your ……… . ( uncle – mom – aunt )                                                             

27. Miss Hamidi ………. Persian . ( arrives – teaches – watches )

28. Today is Wendesday . Yesterday was .............. . ( Thursday – Monday – Tuesday)     

2

ساختارهای دستوري ( 8 نمره )                        Structure

    با .I   بااستفاده از دانش گرامري خود جملات را كامل كنيد .                                                                                        

29. ……….. eraser is this ? – It's Mina's .

30. I want a ticket . Please give …… a ticket . 

J.گزينه ي صحيح را انتخاب كنيد .                                                                                                              

31. There is ……….. food on the table .

2

     a ) a few                  b ) a little                          c ) many                       d ) two

32. Reza ……….. live in karaj last year .

     a ) don't                   b ) doesn't                          c ) didn't                       d) hasn't

33. ………… butter do you eat for breakfast ?

     a ) How much         b ) What                            c ) How many               d ) When

34. In the morning , they ……………… at home .

     a ) never aren't            b ) aren't  never              c ) never are                  d ) are never

K.جملات زير را با حروف اضافه ي داده شده كامل كنيد . ( يك حرف اضافي است . ) ( for – of – from )                    

1

35. The colour …… my dress is green .

36. The man waited …… the bus for half an hour .          

1

L .با كلمات در هم ريخته ي زير جمله بسازيد .                                                                                             

37. sometimes / fat / visit / two / I / in / boys / park / the /.                                                    

M.با توجه به تصاوير به سؤال (38) پاسخ كوتاه و كامل و به سؤال (39 ) پاسخ كامل  دهيد .                                     

2

   38. Did you play ping-pong yesterday afternoon ?

39. How much milk does Mehdi drink every day ?

 

درك مطلب ( 9 نمره )              Reading

3

N.براي هر تصوير جمله ي مناسب را انتخاب كنيد . ( يك جمله اضافي است . )                                                    

a ) He is listening to the news .

b ) He is watching the children's program .

c ) He is riding his bicycle .

 d ) He is doing his homework

42.(…) 41.(…)                                        40.(…)

                 

O. متن زير را با دقت بخوانيد .

Sara is a young girl . She is about 13 . She buys several books every month . She often reads them after dinner . She learns many things from them . She says books are my good friends . She likes them very much .

2

_ با توجه به متن ، جمله ي درست را با ( True ) وجمله ي غلط را با ( False ) مشخص كنيد .

43. Sara is about thirteen years old . ( …. )

44. She often reads the books before dinner . ( …. )

2

_ با توجه به متن ، مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد .

45. She buys ………… books every month .

     a ) some                           b ) several                              c ) many

46. The books are Sara's …………. .

     a ) teachers                       b ) sisters                               c ) friends

_ با توجه به متن ، به سؤالات پاسخ كامل دهيد .

2

47. Is Sara an old girl ?

48. What does she learn from books ?

مكالمه ( 4 نمره )Conversation                                                                                                                                        

P.مكالمه ي زير را با استفاده از عبارات ستون مقابل آن كامل كنيد .

- Good morning , Mrs Taban . ………(49)……..            

    - Just fine .

                    a ) How many                                                            - ………(50)………. ?

             b ) How are you                                                         - Yes . Get me some eggs .

- ………(51)………?                                                              c ) Here you are 

               d ) Can I help you                                                                - Just two , please .

- ………(52)……… .                                                           

- Thanks .

Q.مكالمه ي در هم ريخته ي زير را مرتب كرده و در جاهاي خالي بنويسيد .

2

- Did you play at school ?                                      51. ………………………………  .

- Where were you yesterday ?                               52. ………………………………. .

- Yes . We played for two hours .                          53. ………………………………. .       

- I was at school .                                                   54. ………………………………. .

لفظ ( 1 نمره )                                                                                                                                    pronunciation

R.كلمه ناهماهنگ از نظر تلفظ را با توجه به حروف مشخص شده در هر گروه بيابيد .                                              

1

 

55. asked                    wanted                       waited                     needed

56. why                       by                               my                          baby

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات ترم اول اجتماعی 88

سئوالات ترم اول      درس اجتماعی پایه ی اول          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

* گزینه های صحیح را مشخص کنید .

1-  به چه علت هایی ممکن است انسان خانواده ی خود را از دست بدهد ؟

الف) سیل m               ب) جنگ m                              ج) زلزله m                           د) همه موارد m

2- تهیه علوفه وظیفه ی کدام یک از اعضای خانواده ی عشایری است ؟

الف) پدر m                  ب) مادر m                                 ج) دختر m                          د) پسر m

3- کدام یک از خصوصیات زیر جزء ویژگی های افراد مورد مشورت نمی باشد ؟

الف) عادل باشد m       ب) مورد اطمینان نباشد m         ج) عادل و بالغ باشد m       د) تقوا داشته باشد m

* پاسخ صحیح یا غلط را علامت بزنید.

4- همه انسانها از استعداد های یکسانی برخوردار هستند .                    ص m  غ m

5- نیاز به احساس امنیت جز نیازهای غیر مادی می باشد .                   ص m     غ m

6- برنامه روزانه به ما کمک می کند تا کارهای خود را بهتر انجام دهیم . ص m  غ m  

*جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

7- حاصل احساس مسئولیت مشترک ، داشتن خانواده ای مهربان و ........... است .

8- ما انسانها با موجودات و اشیاء پیرامون خود در .................................. هستیم .

9- انسانها در طول زندگی از طریق ....................... و ......................... توانایی ها و مهارت های گوناگونی را کسب می کنند.

* به پرسشهای زیر پاسخ کامل دهید .

10 انواع نیازهای غیر مادی را نام ببرید .

11- همکاری چیست ؟

12- برای اینکه دوری از خانواده بر موفقیت جوانان تأثیر نگذارد چه کارهایی می توانند انجام دهند دو مورد ذکر شود .

13- کسانی که برای انجام دادن کارهای خود برنامه ی منظمی دارند چرا هیچ گاه در انجام کارهایشان احساس نگرانی نمی کنند؟

14- در خانواده های روستایی و عشایری چه کسانی با هم زندگی می کنند ؟

15- احساس مسئولیت یعنی چه ؟

16-  سه مورد از فایده های مشورت را بنویسید .

17-  وظیفه ی مادر در خانواده ی عشایری چیست ؟

18 -  در تهیه ی صبحانه هر یک از اعضای خانواده چگونه با هم همکاری می کنند ؟

19  اگر وظیفه ی آب دادن گل ها و گیاهان منزل را به شما واگذار کنند چگونه احساس مسئولیت خود را نشان می دهید ( 2 مورد کافی است ) .

20 خانواده ها برای انجام چه کارهایی می توانند برنامه تهیه کنند چهارمورد ذکر شود .


سئوالات ترم اول      درس اجتماعی پایه ی دوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

* نقطه چین ها را پر کنید.

1- خانواده ها برای بهتر زندگی کردن ، رویارویی با مشکلات و فرار از تنهایی ........................ را تشکیل دادند .

2- مبادله ی کالا با کالا واسطه را مبادله ی .................... می نامند .

3- مهم ترین وظیفه ی بانک دریافت ........................ مشتریان است .

4- یکی از مهم ترین چیزهایی که محیط زندگی را آلوده می سازد ....................... است .

* صحیح یا غلط بزنید .(بدون قلم خوردگی )

 1- شهرداری در مقابل خدماتی که به مردم ارائه می کند عوارضی را از آن ها دریافت می نماید  .      ص m  غ m

2-ما به زیبایی نیازمندیم و آن را دوست داریم .                                                                              ص m     غ m

3- دارنده حساب قرض الحسنه جاری می تواند از جوایز نقدی و غیر نقدی بانک بهره مند گردد .    ص m  غ m  

4-برای کنترل وسایل نقلیه در شهرها موسسه ای به نام شهرداری بوجود آمد .                               ص m  غ m 

* به سوالات چهار جوابی پاسخ مناسب دهید .

1- حمل و نقل مسافران در خیابان های شهر جزء وظایف کدام یک از مؤسسات زیر است ؟

الف) اداره ی راهنمایی و رانندگی m            ب) شهرداری m             ج) بانک m            د) مدرسه m

2- دارنده ی دسته چک ، صاحب کدام نوع سپرده در بانک است؟

الف) سپرده قرض الحسنه جاری m    ب) سپرده قرض الحسنه پس انداز m ج) سپرده سرمایه گذاری m د) سپردهm

3- تقسیم کار باعث ...

الف) پیدایش افراد متخصص شد m                                ب) وظایف درونی خانواده ها کاهش یافت m

 ج) خانواده ها به یک دیگر نیازمند شدند m                   د) همه موارد صحیح است m

* به پرسشهای زیر پاسخ کامل دهید .

1 گروه را تعریف کنید .

2- خانواده را تعریف کنید .

3- فعالیت اقتصادی چیست ؟

4-یکی از وظایف شهرداری ها را بنویسید .

5- افرادی که محیط زندگی خود را بر هم می زنند اقدام به چه کارهایی می کنند ؟

6- دو مورد از انتظاراتی که بانک از مردم دارد بنویسید .

7-  بانک چه تسهیلاتی به مردم می دهد ؟ نام ببرید .

8-  کالای واسطه چیست ؟ مثال بزنید .

9 - تفاوت گروه اداری با گروه خانواده چیست ؟

10 انسانها در گذشته با چه روشهایی زباله ها را از محیط خود دور می کردند ؟ ( سه مورد )

11 ـ  در گذشته چگونه بیشتر نیازهای انسان در محیط خانواده برطرف می شد (3 مثال بزنید )


سئوالات ترم اول      درس اجتماعی پایه ی سوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

*  نقطه چین ها را پر کنید.

1- جامعه از تعدادی خانواده تشکیل شده است که نیازهای خود را از طریق ............... رفع می کنند .

2- حکومت برای هماهنگ کردن کارهای مختلف مؤسسات ، ........................ را بوجود می آورد .

3- شورای نگهبان از شش نفر فقیه منتخب رهبری و شش نفر ........................ تشکیل می شود .

4- مؤسسات علاوه بر این که باید روابط متقابل داشته باشند لازم است با یکدیگر .................... نیز باشند .

*  صحیح یا غلط بزنید .(بدون قلم خوردگی )

1- همه مؤسسات به دنبال یک هدف مشترک هستند و آن رفع نیازهای جامعه است.     

ص m  غ m

2-رعایت عفت عمومی جزء هنجارهای اجتماعی است                                                   

ص m     غ m

3- مهم ترین رکن حکومت اسلامی رهبری است.                                                          

  ص m  غ m  

4-وظیفه ی اصلی مجلس ، استیضاح است .                                                                  

  ص m  غ m 

* به سوالات چهار جوابی پاسخ مناسب دهید .

1- نظارت بر اجرای قوانین جزء وظایف کدامیک از قوه های زیر است  ؟

الف) قوه مجریه m            ب) قوه ی قضائیه m           ج) قوه مقننه m              د)مجلس خبرگان m

2- ارکان حکومت جمهوری اسلامی چند تاست ؟

الف) 3تا m            ب) 2 تا m                ج) 5تا m                د) 7تاm

3- کدامیک از نهادهای زیر جزء رکن های قوه ی مقننه است ؟

الف) شورای نگهبان m                             ب) مجلس خبرگان m

 ج) مجلس شورای اسلامی  m                  د) موارد الف و ج صحیح است  m

* پاسخ کوتاه بدهید.

1 درحکومت الهی هدف اصلی چیست ؟

2- مجلس خبرگان از چه کسانی تشکیل شده است ؟

*  به سئوالات تشریحی پاسخ دهید .

1- در زمان های گذشته نیازهای انسان چگونه رفع می شد ؟

2- هنجار چیست ؟

3- دو مورد از کارکردهای قانون را بنویسید؟

4- تفاوت در حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

5-  ولایت فقیه به چه معناست ؟

6-  تفاوت سوال و استیضاح چیست ؟

7 -  کمیسیون چیست ؟

8  وظایف رهبری چیست ( 3 مورد )

9- سه مورد از وظایف مشابه حکومت ها را ذکر کنید .

10- وظیفه ی سازمان انرژی اتمی چیست ؟

11- نظم و هماهنگی چه زمانی در جامعه برقرار می شود ؟ مثال بزنید .

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:44  توسط م.ابهـــــــــری 

نمونه سوالات ترم اول حرفه و فن سال 88

سئوالات ترم اول      درس حرفه و فن         پایه ی اول          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

. جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

1-    هر چه تعداد اجزاء یک سیستم بیشتر باشد سیستم ............................ است .

2-    به مسیر بسته ای که جریان الکتریکی در آن جاری است .......................... می گویند .

3-    ......................... عمده ترین منابع تولید چوب است .

4-    ........................... در صنعت به صورت آلیاژ به کار برده می شود .

5-    سلامت دارای ابعاد و جنبه های مختلف جسمی ، روانی ، اجتماعی است که بر یکدیگر تأثیر .......................... دارند .

  B. صحیح و غلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید .   .

6 – سیستم ها را با توجه به نام آن ها طبقه بندی می کنند .      ص m     غm

7 ـ دینام دوچرخه یک مولد الکتریکی است . ص     m غm

8 ـ از روی هم چسباندن چند لایه روکش نازک چوبی نئویان ساخته می شود . صm       غm

9 ـ آهن خام خالص به علت نرم بودن و نداشتن استحکام کافی در صنایع قابل استفاده نیست . صm    غm

C. گزینه های صحیح را انتخاب کنید .    

10- رابطه ی ابزار و حل مشکل مثل رابطه ی :

الف ـ آتش است به برق m       ب ـ فازمتر است به برقm     ج ـ برق است به آب m      د ـ بخاری نفتی است به برق m 

 

11 ـ آلیاژهای ( مس ) در کدام گزینه آمده است .

الف ـ چدن و فولاد  m                      ب ـ برنز و آلومینیم m              ج ـ برنج و آهن m             د ـ برنز و برنج m

 

12 ـ در کارهای هنری و صنعتی از کدام گزینه ی زیر استفاده می شود .

الف ـ نئوپان m                   ب ـ فیبرm                          ج ـ روکش چوبی m                   د ـ خرده چوبm 

 

13 ـ به علم و هنر پیشگیری از بیماریها ، افزایش سلامت و طول عمر چه می گویند؟

الف ـ سلامتیm            ب ـ پیشگیری m       ج ـ درمان m                     د ـ بهداشت m

D. به سوالات زیر پاسخ دهید .

14- فناوری را تعریف کنید .

15 ـ الف ـ فیوز چه نوع وسیله ای است توضیح دهید . ب ـ انواع فیوز را نام ببرید .

16 ـ دفع بهداشتی زباله ها به چه صورت باید باشد (3مورد )

17 ـ محیط زیست را تعریف تعریف کنید .

18 ـ پوشیدن لباس کار مناسب در کارگاه چه فایده هایی دارد .

19 ـ الف ـ الوار چیست ؟  ب ـ دونمونه ابزار کار با چوب را نام ببرید .

20 ـ ویژگیهای فلز « روی » را بنویسید (2 مورد )


سئوالات ترم اول      درس حرفه و فن         پایه ی دوم         مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A . جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

1-    به کلیه ی کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می گیرد .................. گویند .

2-    چوب ها معمولاَ بر اساس .......................... تقسیم می شوند .

3-    فلزات پس از استخراج طی مراحلی به صورت .............................. در می آیند .

4-    گاهی استفاده بیش از اندازه بعضی از دارو ها موجب ........................  انسان به آن ماده دارویی می شود .

5-    مواد اصلی سازنده ی IC......................... است .

  B. گزینه های صحیح را انتخاب کنید  .

6 – ( آنتی بیوتیک ) جزء کدام دسته از دارو های زیر می باشد .

الف) مجاز m                            ب) محرک  m                    ج) کاهنده m                 د) غیر مجازm

7- علت استفاده از پهن برگان در کارهای تزئیناتی و ساخت مبلمان کدام است .

 الف) رنگ پذیری بهتر m       ب) تنوع رنگ بیش تر  m    ج) خاصیت ارتجاعیm       د) خاصیت چسبندگی m

8- برای یادگیری نقشه سیم کشی ساختمان یا یک اتاق چه چیزی لازم است  ؟

الف) علائم استاندارد وسایل الکتریکی m     ب) علائم اختصاری وسایل الکتریکی  m

ج) آشنایی با سیم فاز و نول  m               د) اتصال سیم فاز به زمین  m

C. صحیح و غلط بودن هر یک از جملات را مشخص کنید  .

9- فنّاوری موجب پیشرفت علم می شود .      ص m     غm

10- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت ،لحیم کاری است .   ص     m غm

11- مناسب ترین آب برای آشامیدن آب چاه است .     صm       غm

12- چوب های خشک شده به روش مصنوعی روشن تر و فاقد پوسیدگی است  .     صm    غm

D. به سوالات زیر پاسخ دهید .

13- الف) عوامل مؤثر بر رشد و تکامل فناوری را نام ببرید .

ب ) دو چرخه چه سیستمی است و چرا ؟

14- الف) کار اصلی مقاومت ها را بنویسید . (                                            )

ب) ماده اصلی مقاومت ها چیست . (                        )

ج) مقاومت را با چه واحدی اندازه گیری می کنند . (                               )

15- حفاظت الکتریکی را تعریف کنید .

16- انواع رفتارهای نا سالم را نام ببرید و یکی را بدلخواه تعریف کنید .

17 – در کوره های چوب خشک کنی زمان خشک کردن چوب به چه عواملی بستگی دارد چهار مورد بنویسید .

18 – لحیم کاری را تعریف کنید .


سئوالات ترم اول      درس حرفه و فن         پایه ی سوم          مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی توحید   دی ماه        89 ـ 88

A . جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

1-    به راه های پیشنهادی برای حل مشکل ........................... می گویند .

2-    جاروبک و جارو نگهدار در موتورهای الکتریکی جریان برق را به .......................... می رسانند .

3-    رشد و تکامل کودک از دوران ......................... شروع می شود .

4-    قارچ ها و حشرات جزء عوامل ......................... تخریب چوب می باشند .

5-    نیروی موتور از طریق مجموعه ی انتقال قدرت به ............................... می رسد .

  B. جمله ی صحیح را با علامت ( ص) و جمله ی غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

 

6-     وظیفه ی رتور ایجاد میدان مغناطیسی لازم برای گردش استاتور می باشد . ص m  غm

7-    قدرت ترمز در خودرو برابر افزایش روغن و تأثیر آن بر لنت های ترمز ایجاد می شود . ص m  غ m

8-    تغییر یافتن اندازه های مختلف بدن را تکامل می گویند . صm  غ m

9-    قارچ ها سبب پوسیدگی و تغییر رنگ طبیعی چوب می شوند .  صm  غ m

 

C.جواب صحیح را در سوال های چهار گزینه ای زیر مشخص کنید .

 

10 – زنجیر جزء کدام یک از سیستم های فرعی دو چرخه می باشد .

الف) انتقال قدرت m                   ب) بدنه و اسکلت m              ج) هدایت و فرمان m             د) هشدار دهنده m

11- برای راه اندازی و روشن کردن موتور خودرو و از کدام وسیله استفاده می شود ؟

 الف) استارت m              ب) دینام m                           ج) باتریm                          د) کلاچm

12- مراقبت از کودک با ید از چه دورانی شروع شود ؟

الف) دوران بارداری m       ب) قبل از ازدواج m                  ج) بعد از تولد m                        د) بعد از ازدواج m

13- برای ساخت صفحات عایق صدا یا عایق حرارت از چه موادی استفاده می شود .

الف) ذرات چوب و چسب m                 ب) ذرات چوب و سیمان m         

ج) ذرات چوب و گچ m                د) ذرات چوب و یونولیت m

D. هر یک از توضیحات ستون « الف » را به یکی از موارد ستون «ب» ربط دهید ( ستون الف یک مورد اضافه است )

ستون الف

ستون ب

الف – قطع و وصل کردن قدرت موتور

1- دیفرانسیل

ب- هدایت چرخ های جلو

2- کلاچ

ج- انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ ها

 

E  . به سوالات زیر پاسخ دهید .

 

15 -  وظیفه ی کدام سیستم فرعی دوچرخه نگهداری و به هم پیوستن قسمت های مختلف آن می باشد نام ببرید و آن را توضیح دهید .

16- کاربرد سلف در الکترونیک چیست ؟ ( 2 مورد )

17- الف – محل خواب و استراحت کودک باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

       ب- کودکان ملایمت و تندی را از چه زمانی می فهمند ؟

18- مراحل ساخت تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط (MDF) را به ترتیب بیان کنید .

19- مغزی شیر دنباله کوتاه از چند قسمت تشکیل شده است دو مورد آن را نام ببرید
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:20  توسط م.ابهـــــــــری